Ad Pijnenburg

 

Tilburgse toponiemen uit vroeger eeuwen

 

Transcripties van protocollen in het Regionaal Archief Tilburg

 

 

Op alfabet van de veldnaam

Van Avontbraecke tot Zwertrijt

 

 
INHOUD AD PIJNENBURG

CUBRA HOME


© 2019 Ad Pijnenburg & Stichting Cultureel Brabant


 

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.310 f 22, 8.12.1564: & R.7961 f 20V, 10.10.1570:

Avontbraecke. inde  &  Avontbraken. die

Acker, aende Berckdijck.

Zie ook R.311 f 64, 7.3.1565:

noch een stuck lants geheijten Davontbraecke 3 lopensaet ende 10 roijen vel circiter gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:, Berckdijck.

 

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter gelegen inder parochie van Tilborch ad locum inde Schijve teijnden die Avontbraken

 

R.472 f 404, 4.3.1730:

A..reijne weij ?

een parcheel weijde genaamt, groot 3 lopens. te Tilburg Stappegoir.

 

R.472 f 404, 4.3.1730:

Baenacker, de

Een parcheel ackerlant genaamd 4 2 lopens. gelegen als voor onder Oerle.

 

R.376 f 149v, 6.11.1679:

Baselaer. de  ?

ter plaetse genoempt Looven, aldaer tusschen;

hoeve eertijts toegecomen hebbende de Baselaers, Looven.

 

R.313 f 12, 27.9.1567:

Basseltse acker. inde

Een stuck lants hem toebehoorende 1 ½ lopensaet ende 2 roijen vel circiter in parochia de Tilborch ad locum inde Basseltse acker ,

 

R.7960 f 48V, 10.11.1569:

Becker acker. den

Noch in een stuck lants den Becker acker geheijten vijff vierdevatsaets vel circiter gelegen inder parochie

et ter plaetsse lest voorgen: tusschen erffenisse Ghijsberts

voorn: d een zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Wouter

Willem Wouter Jacops d ander zijde.

 

R.313 f 20, 12.1.1567:

Beempt. den

Een stuck erffs tot weije liggende geheijten den Beempt 16 lopensaets ende thien roijen vel circitter in parochia de Tilborch ad locum aende Rijdt daer eenen gemeijnen waterlaet int midden doer is loopende  ,

 

R.309 f 47 - 48, 17.3.1563:

Berckenhoorninck. den

beempden, geheijten Den Berckenhoorninck  ter plaetse geheijten aen Jacops Hoeck ontrent den voirs: Dreije Cant.

R.7960 f 30, 29.11.1569:

Jan soen wilner Jan Vrancken

Een stuck beempden van 3 ½ lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ad locum bij Jacops Hoecxken aenden Bercken Hornick

aldair tusschen erffenisse Adriaen Denijs Meijnairts d een zijde ende tusschen erffenisse der Taeffele des Heijlige Geests van Tilborch d ander zijde

 

R.7961 f 47 - 48, 17.2.1570:

Bijster. Den

noch een stuck moervelts den Bijster geheijten 4 lopensaet vel circiter indir parochie voirs: ad locum bij Hille Velden

aldair tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d een zijde

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen d ander zijde ende aen beijde die eijnden aen liggende

 

R.314 f 48V, 7.2.1568:

Bontenacker. de

Magriet wedue wilner Peter Mathijssen vanden Eijnde hoirs ijerste mans, ende wedue wilner Laureijs Goiaert Willems hoirs tweede mans, met Gerit soen wilner Goesswijn        (sic) haren tegenwoordigen man ende momboir der zelver hoer tocht ende allet recht van tochten wegen dat zij hebbende ende besittende is in een stuck lants van 2 ½ lopensaet vel circiter geheijten de Bontenacker in parochia de Tilborch ad locum aende Hasselt in Sterts Hoeve

aldair tusschen erffenisse erffenisse Jans Adriaen Zegers d een zijde

ende tusschen erffenisse Jan Thonis Jan Adriaen Smoelders d ander zijde ende d een eijnde.

 

R.7966 f 4V, 27.4.1575:

Boomacker. den

Streckende vandir erffenisse Goesswijns voirs: totter erffenisse Peter Steven Meeussen.

Noch dat 5e deel in eenen acker den Boomacker geheijten gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: aen beijde zijden ende aen beijde die eijnden comende aen erffenisse dir personen lest lest voirs:.

 

R.366 f 160, 7.1.1660:

Bracxhoeve. in

een parcheel erven bestaende in heyde, saey, ende weijlandt gelegen in Bracxhoeve binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genoemt aen den Heycant.

 

R.7963 f 23V,  6.2.1572:

Broecke. d

Eenen jairlijcken ende erffelijcken pacht van eenen mudde roggen der mate van Oisterwijck, vuijt ende van eenen erffpacht van drije mudde roggen diemen alle jair te betalen plach op Sinte Thomaes dage appostels, vuijt dat vierde gedeelte der goeden gelegen binnen dir parochie van Tilborch aen d Broecke tusschen erffenisse Jan Back Berthoutssone aen d een zijde, ende tusschen erffenisse geheijten te Brouchoven aen d ander zijde.

Welck vierde gedeelte Reijner die moelener van Westilborch tegen Jannen van Eele voorden voirs: erffpacht van drije mudden roggen in eenen erffrecht verkregen hadde.

 

R.7961 f 30V, 10.1.1570:

Broechovensen Dijck.

Joost soen wilner Gerits die Bont

Een stuck beempts van 4 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum aende Broechovensen Dijck

aldair tusschen erffenisse joncheer IJsebrants van Merode d een zijde

ende tusschen erffenisse Cornelis Wouter Cornelis Spapen d ander zijde

Streckende vanden voirs: Broechovensen Dijck totter erffenisse Jans Cornelis Cornelis Danielss zoo hij seijde

 

R.7963 f 37 – 37V, 10.3.1572:

Broechoven.

Heer Adriaen Back priester soen wilner Dierck Back met joncheeren Berthoult Back zijnen brueder als zijnen wereltlijcken momboir hem hijer toe vanden heeren gegeven zoo recht is ende met consent wil ende vervolgh vanden zelven joncheer Berthoult ende van juffrouwe Jacomijne Back zijnder suster, heeft geloeft als een principael schulder te gelden ende te geven Lijsbeth dochter wijlen Jans van Grevenbrouck

Een jairlijcken ende erffelijcke chijns van acht alffven carolus gulden, 20 stuver off die werde dir zelvir in anderen goeden gancbaren gelde gelijck ten tijde dir betalinge gemeijnlijcken cours ende ganck sal hebben ende van hant tot hant goede betalinge wesen sal voor elck k gulden voirs: te rekenen

Alle jair te betalen op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse waer aff den ijersten dach van betalinge sal sijn tot Lichtmisse naestomende.

Dats vuijt ende van dat vijffste gedeelte ombedeelt hem toebehoorende indir huijsinge hovinghe metten gronde ende vuijter erffenisse dair aenliggende ende dair toebehoorende dair wijlen Dierck Back zijn vader vuijt verstorven is, ende vuijt dat vijffste gedeelte vander hoeve daer aen ende bij liggende zoo die nu ter tijt bij Jannen Henrick Wouterss als laet gebruijckt ende bethoelt wordt in aldirgrooten alsso onder saijland heijen weijen ende beempden gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Broechoven beneffens die huijsinge ende erffenissen joncheeren IJssbrandts van Merode,

ende een stuck beempden den Spijkerbeempt genoempt Jannen Gijsbrecht Berijs van Oerl metten kijnderen d een zijde,

ende tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch d ander zijde zoo hij seijde

 

R.7960 f 31V, 4.1.1569:

Broexkens. in die

Jacop soen wilner Willem Denijs Mutssairts een stuck beempts zess lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als de zelven gelegen is binnen der prochie van Tilborch ad locum in die Broexkens

aldair tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen aen d een zijde

ende tusschen erffenisse Zib Jan Thonisse d ander zijde

Streckende vandir erffenisse Claes Henricx soen van Ghierl met meer anderen totter erffenisse Peter Gerit Smoelders zoo hij seijde

Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Andriessen soen wilner Laureijs Jan Berthoutss tot behoeff zijnder ende mede tot behoeff Jennekens dochter wilner Henrick Martens zijnder gezwije met affgaen ende verthijen etc:

 

R.311 f 53 - 53V, 19.2.1565:

Brouckzijde. aende

ende bij Dierck Colen als laet der zelver nu tegenwoordelijck gebruijct ende bethoolt wordt te weten huijsinge hovinghe, schuer, schop, schaepskoije metten gronde ende erffnisse dair aen liggende ende daer toebehoorende zoo die gelegen is binnen der prochie van Tilborch voirs: ter plaetsse geheijten aende Brouckzijde bij Looven ,

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.7963 f 17V, 19.1.1572:

Caps Bocht. aen

Cornelis soen wilner Claes Gerits als man ende momboir van Lijsbeth zijn huijsvrou dochter wilner Goiaert Jan Leemans die helft hem toebehoorende in eenen heijvelt int geheel 10 lopensaet ende 28 roijen groot zijnde alzoo dese helft gelegen is binnen dir parochie van Tilborchter plaetsse geheijten aen Caps bocht

aldair tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch d een zijde

ende tusschen erffenisse Jan Leemans, der kijnderen Lenaert Mutsaerts, ende Lenaert Baijens metter ander helft d ander zijde

 

R.7965 f 37V - 38, 15.3.1574:

Capelle aen Druijts Dijck.

Zie Druijts Dijck.

 

R.311 f 6, 30.5.1565:            R.7962 f 5, 10.5.1571:

Cakelbossch. aenden         inde Cakelbossch.

een stuck lants 2 lopensaet ende een vierdevatsaets vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum in Corvelacker aenden Cakelbossch.

 

R.7966 f 13. 3.6.1575:

Cleijn Buijnderken. dat

Streckende vander gemeijnte van Tilborch tot op hen ander erve hijer nae volgende

Ende hijer toe zoo sullen zijluijden alnoch hebben ende erffelijck besitten een stuck erffs tot heije ende weije liggende dat Cleijn Buijnderken geheijten 3 lopensaet vel circiter oock aldair tot eenen drijehoeck gelegen tusschen erffenisse Ghijb Goessens inden Acker voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Willems van Baest d ander zijde.

 

R.313 f 25, 22.1.1567:

Cleijnen Haensbergh. den

noch t 5e deel in een stuck beempden, den Cleijnen Haensbergh geheijten,

 

R.7962 f 17V - 18,  8.10.1571:

Cleijnen Meeuwen acker. den

noch een stuck lants genaempt den Cleijnen Meeuwen acker hijer achter aen liggende 2 lopensaet 8 ½ roijen ende 42 voet groot zijnde gelegen inder parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Jan Hubert Leemans voirs: d een zijde ende d een eijnde,

ende tusschen erffenisse Jan Pauwels Janssen van Buerden, ende Adriana wedue Gerit Adriaen Mijssen met noch anderen d ander zijde.

 

R.7961 f 30, 9.1.1570:  en R.7966 f 15 - 17, 9.7.1575:

Cleijnen Werfftbosch. den

Streckende vander loopende Leije, totter lantscheijdinge van Tilborch ende des lants van Breda.

noch die helft ombedeelt in een stuck beempden daer aff d ander helft Jannen voirs: oock is toebehoorende gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: geheijten den Cleijnen Werfftbosch

 

R.7961 f 30, 9.1.1570:

Cleijnen Werst bosch. aenden

Herman soen wilner Cornelis Gerit Hermans Een stuck erffs tot beempde liggende t iije deel in zess lopensaet begrepen gelegen ombedeelt indir parochie van Tilborch ad locum aenden Cleijnen Werst bosch aldair t geheel stuck tusschen erffenisse dir erffgenamen Lenairt Adriaen Mutssairts d een zijde ende tusschen erffenisse Peters Gerit Reijnen d ander zijde Streckende vander erffenisse Jan Janssone van Ghierll totten loopende stroom die Leije geheijten

 

R.7966 f 13V. 10.6.1575:

Cleijn Hasselt. aen die

Jan soen wilner Daniel Gerit Hermans, Een stucxken erffs tot weije liggende een halff lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die Cleijn Hasselt bij dat Ghoirke

aldair tusschen erffenisse Adriaen Jan Reijnen, ende Willem Jaspar Peter Huben aen d een zijde, ende tusschen zijn ander erve d ander zijde ende dat een eijnde

 

R.310 f 6V, 15.5.1564:

Connincx Velt. aende

een stuck erffs tot saijlande heij ende weijlande liggende in alder groten in parochia de Tilborch ad locum Connincx Velt aende Heijningen.

 

Charter 0525. 4.6.1653.

Conins Hoelen. inde

streckende vande Hooge Heijde tot den Waterloop genoemt de Jock, ende alnoch van ende uut een stuck weijlants groot omtrent vierdalff loopensaten lants, gelegen inde voorscreven parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Conins Hoelen.

 

R.106 f 101, 1.2.1652:

Coolhoeve. inde

een beempt 6 loopensaet liggende ontrent Maes Dijck inde Coolhoeve onder de voorss: heerlijckheijt,

 

R.276 f 54v, 14.6.1529:

Cort Hoeff. in die

in een stuck beempts gelegen te Tilburg ter plaatse geheten in die Cort Hoeff.

mette ander einde aan die landscheiding van Gilse.

 

R.313 f 44 – 44V, 13.2.1567:

Crachtenpoel. den

Een stuck erffs tot weije ende saijlant liggende geheijten den Crachtenpoel gelegen binnen dir prochie van Tilborch ad locum aende Vlasstraet aldair tusschen erffenisse Gerit Embrechs de Canters weduwe metten kijnder d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Henrick Leijten d ander zijde ,

 

Charter 1428_0168,  1334.

Crat. de

Beemt dien men noemt de Crat gheleghen Tilborch in qualem de brouc om xviij oude coninx grote van Vrankerike ofte de werde der af jaerlex te betaelne op onser vrouwen dach als men kerssen draeght Te Tilborch in onsen spiker En(de) waer dat zake dat Bertout vorseit ghebrake in dit betalen so soude wi onse hant weder slaen en(de) doen an den voergheseiden beemt sonder iemans wedersegghen ofte meer daer toe te doene In kennesse der wareden heb wi .. Abdt en(de) convent voers(eid) onse seghele ghehanghen Ane dese jeghewordeghe letteren. Gedaen en(de) ghegheven int Jaer ons
heeren doe men screef m. ccc. xxxiiij. saterdaeghs naer onser vrouwen dach voers(eid).


R.7966 f 15 & 15V, 9.7.1575:
Crompt acker. den  
Noch die eene helft in een stuck ackerlants den Crompt acker 138 geheijten gelegen binnen dir parochie voirs: aldair beneffens die Langstrate ,

R.7963 f 18V, 29.1.1572:
Cruijssloot. den
Die helft ombedeelt hem toebehoorende in eenen huijs hoff schuir metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende int geheel acht lopensaet vel circiter nochtaans zoo groot ende zoo cleijn alst metter maten bevonden sal wordden gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die Stochasselt aldair tusschen erffenisse Cornelia wedue Cornelis Cornelis Daniels metten kijnderen aen beijde zijden aen liggende Streckende vandir erffenisse Jacops Jan Sijmonss dair eenen arm van eenen waterlaet tusschen beijde loopt den Cruijssloot geheijten tot voor aende gemeijn straet dair oock eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Adriaenen soen wilner Adriaen Adriaen Somers zijnen brueder met affgaen ende verthijen. Warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen etc: ende in zijnen naem etc: ende alle commer ende calaengie dair op comende altemael aff te doen
 

R.7963 f 34, (33V)  18.3.1572:

Cruijswech. den

In de Schijve R.7963 f 9, 19.12.1572 & f 33V, 18.3.1572.

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.311 f 64, 7.3.1565:

Davontbraecke.

noch een stuck lants geheijten Davontbraecke 3 lopensaet ende 10 roijen vel circiter gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:, Berckdijck.

 

R.313 bij f 57. 74M, los blad, 28.6.1567:

Deijndeken. aen

Een stuck beempden 3 buijnder vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum aen Deijndeken ontrent den Calverstert aldair tusschen erffenisse der erffgenamen ,

 

R.309 f 38, .23.2.1563:

t Diep Ven. bij

een stuck heijvelten  gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten bij t Diep Ven aende Loonse kant aldaer, voorts rontsomme aende Tilborchse gemeijnte,

 

R.314 f 58V, 25.2.1568:

Doirdeloen. in

Overmidts wilcker erffscheijdinge ende erffdeijlinge wille sall hij Hubert voirs: hebben houden ende erffelijck voor sijn portie besitten het dordendeel bedeelt in een acker lants den geheellen acker 3 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum geheijten Loovenacker in Doirdeloen aldair dit voirs: dordendeel tusschen erffenisse Jacops Henrick Sberen d een zijde ende tusschen tdordendeel Jannen zijnen bruer te deelle bevallen d ander zijde,

 

R.313 f 27v, 1568:

Donckerstraet.  aen de

die nijewe staede, te weten, huijs, hoff metten gronden ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende  vel circiter in parochia de Tilborch ad loco aen de Broeckstraet. aldaer tusschen erffenisse Meeus Verlijnden deen zijde ende tusschen die Zomerstraet, geheijten die Donckerstraet dander zijde.

 

R.7965 f 30, 16.2.1574:

Dongense Koeweijen. bijde  

Jan soen wilner Jan Vrancken een stuck beempden van 19 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir parochie van Tilborch aldaer bijde Dongense Koeweijen ofte dat goet van Lichtenberch geheijten die Verbornde Weije aldair tusschen erffenisse der wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jutta wedue Claes Thonisse van Buerden metten kijnderen d ander zijde. Streckende vanden loopende stroom die Leije geheijten totter erffenisse enningen van Dongen toebehoorende zoo hij seijde

R.7966 f 31V, 9.12.1575:

Joost soen wilner Pauwels Cornelis Hermanss Een stuck beempden van eenen lopensaet 16 ½ roijen off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Dongense Koeweijen teijnden die Lange Hoeven aldair tusschen erffenisse Thonis Goiairt Pulskens d een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen Jutta wedue Jan Reijnen d ander zijde ende dat een eijnde.

 

R.293 f 62, 3.2.1547: en R.314 f 60V, 25.2.1568:

Dordelven.

Noch hiertoe elk hun deel in twee stucken land gelegen in Loven Ackeren, het ene stuck genaamd de Grote Acker.

Het ander stuck genaamd Dordelven gelegen tusschen, het klooster vanden Baseldonck  een zijde, bij denBosch.

(in parochia predicta ad locum in Loovenacker)

 

R.311 f 64V, 7.3.1565:

Drijehoeck. den

een weije geheijten den Drijehoeck, gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs:  aenden Berckdijck ,

 

R.7965 f 37V - 38, 15.3.1574:

Druijts Dijck. aen

Een halff buijnder beempden gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Blootbeempden aldair tusschen erffenisse dir erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen aen beijde zijden aen liggende. Streckende vander Leije totter erffenisse behoorende totter Capelle aen Druijts Dijck.

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.7962 f 39V - 40,  27.2.1571:  

Eellens acker.

ende noch die helft in eenen stuck saijlants Eellens acker geheijten 3 lopensaet int heheel off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der parochie voirs: ter plaetsse geheijten in Corvelacker aldair tusschen erffenisse Willemkens wedue Cornelis Wouter Cornelis Papen metten kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse (R.7962 f 40V) Wijtman Corstiaens soen van Gorp d ander zijde,

 

R.313 f 18V, 10.1.1567:

Eijndekens Hoeck. inden    (inden Eijndekenshoeck, in R.7961 f 33, 19.1.1570)

Ende d ander stuck 5 lopensaet vel circiter nochtans oock zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is ter plaetsse geheijten Doer Lieveghoer inden Eijndekens Hoeck aldaer,

 

R.7963 (318 bij fol 7) 39B: 1.8.1572:

11 buijnderen. die

noch een stuck beempden van 4 ½ lopensaet off dair ontrent groot zijnde gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter die 11 buijnderen teijnden Langen Dijck

 

R.7960 f 24V - 25 14.10.1569: - R.7960 f 26V, 15.10.1569:

Forier. den   -  den Fourier

noch sall die zelve Wouter hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffs geheijten den Forier 5 ½ lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter die Velthovensche rossmoelen aldair tusschen erffenisse meester Goesswijns Verstegen metten kijnderen d een zijde

ende voorts rontsomme die gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle aenliggende,

 

R.7960 f 6 - 6V, 7.5.1569:

Garenpijl. den

noch twee stucken beempen in alder grooten als dir gelegen zijn int Ghilze broeck,

d eene aenden Elsbeempt opte Lantscheijdinge,

ende het d andere teijnden die Tengieters geheijten den Garenpijl

de zelve tot noch beseten ende gebruijckt heeft.

 

R.7961 f 14V - 16, 24.4.1570:

Gee dijck. aenden

Waer voor die zelve Cornelis, ende Gielis, sullen hebben houden ende erffelijck onderhouden beijden besitten t recht, actie, ende toeseggen, dat dije zelve condividenten indir manieren ende indir qualiteijt als vooren mogen hebben in, op, ende aen, een stuck heijvelts van 3 buijnder off dair omtrent groot zijnde nochtans in alder groote alst gelegen is binnen dir prochie voirs: ter plaetsse geheijten aenden Gee Dijck ende aldair gemeijn ende ombeheijmpt ende onbegraven liggende gelijck andere erven dair omtrent mogen gelegen zijn ende hebben die voirs: andere condividenten op tzelve heijvelt volcomelijck vertegen met overgeven ende affgaen in manieren als vooren

 

R.367 f 43v, 22.3.1661:

Geerhoecke. aen

een parcheeltjen erve seynde aen Geerhoecke vijff roeijen ofte daer ontrent begrijpen nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Heijd sijde aen Hoollijndt,

 

R.7966 f 13. 3.6.1575:

Ghersthof. den

Hijer tegen zoo sullen Wijtman ende Adriana voirs: tsamen hebben houden ende erffelijck voor hen portie besitten,

Een stuck erffs metten schuere dair op staende tot heije ende weije liggende 5 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden Rugdijck,

tusschen erffenisse Jans ende Adriaens voirs: hen bij deser deellinge te deelle bevallen d een zijde ende d een eijnde ende tusschen die gemeijn straet d ander zijde ende dat ander eijnde.

Noch een stuck erffs tot dries liggende, den Ghersthoff geheijten een lopensaet groot zijnde oock aldair gelegen, tusschen erffenissen der kijnderen Willem Wouters van Baest aen beijde die zijden ende dat een eijnde aen liggende.

 

R.7966 f 1, 6.4.1575:

Ghoirken. aen dat

Marie dochter wilner Wouter Claessen cum tutore die helft hem toebehoorende in eenen stuck lants dat geheel stuck 2 ½ lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch ad locum aen dat Ghoirken,

aldair tusschen erffenisse IJda wedue Jan Adriaen Lenaerts metten kijnderen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Willem Peter Leemans d ander zijde.

Streckende vander gemeijnder strate totter gemeijnte van Tilborch dat Ghoirken voirs: geheijten, zoo zij seijden

 

R.7962 f 16V, 5.10.1571:

Ghoir man. inde  

Een stuck erffs tot saijlande liggende twee lopensaet ende 21 roijen off weijnich min begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsse aen t Creijeven inde Ghoir man aldair tusschen erffenisse Peter Wouters Vermee d een zijde ende tusschen erffenisse Jannen Claes Henricx Verhoeven huijden sdachs vanden zelven momboiren te vesten ende te erven d ander zijde

Ghoirmande. die  in R.7964 (R.319 f 52, 10.3.1573: en die Ghoir Mande in R.7965 f 4V, 28.5.1574:

 

R.7964 f 3V, 21.4.1573:

Gijben acker.

Een stuck saijlants van twee lopensaet 5 roijen een quart, ende 61 voet, vel circiter geheijten Gijben acker gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter die Corvelse moelen

 

R.345 f 40 & 40V, 15.3.1599:

Gieschot. int

Een stuck saijlants sesse lopensaet ende een vierdevatsaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Rijdt int Gieschot ,

 

R.361 f 148V, 23.2.1648:

Grawelstraet.

vanden huijse aenden Huevel mette acht loopensaet lants daer toe behoerende opde Grawelstraet.

 

R.309 f 30, 7.2.1563:

Groenstraet. de

Jan soen wilner Ghijsbrechts Berijs van Oerll heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Geriden soen wilner Jan Brocken eenen jaerlijcken ende erflijcken pacht van eenen mud roggen te vergelden alle jaer erfelijcken op Onsser Lieve Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden eersten termijn en dach van betalingen (R.309 f 30V) tot Lichtmisse nu naestcomende, uit en van een hoeve te weten huijs, hof, schuer, schop, backhuijs metten gronde en erffenisse daer aen liggende ende daer toebehorende in alder vuegen en manieren gelijck Willem Peter de Bont die nu ter tijt in laetschap onder zijn ploech te bedrijvenen ende betheelende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter  plaetse geheijten Oerll aldaer,

tussen der erffenisse des Heijligen Geests vanden Bosch d een zijde en tussen de twee staten d eene genaempt de Groenstraet ende d andere daer men na Broeckhoven de herbaen vaert d ander zijde,

 

R.313 f 25, 22.1.1567:

Grooten Haensbergh. den

in een stuck beempden geheijten den Grooten Haensbergh den geheellen beempt (met omtrent vier lopensaet Jannen de Wijsse toebehoorende) twee buijnder vel circiter gelegen binnen der prochie voirs: ter plaetsse geheijten tusschen die Blootbeempden ende Lieveghoir aldair,

 

R.7962 f 23, 22.12.1571:

Grooten Werfftbossch. aende

drije lopensaet beempden gelegen aenden Grooten Werfftbossch int Ghilebrouck

aldair tusschen erffenisse Jan Janssen die Vet d een zijde ende tusschen erffenisse Margriet wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d ander zijde

Streckende vandir erffenisse Willem Cornelissen totten gemeijnen waterlaet den Broucksloot geheijten zoo zij seijden

 

R.311 f 38, 23.1.1565: 

Gruenen Dijck. den

Jan soen wilner Aert Reijnbouts de helft ombedeelt hem toebehoorende in een stuck beempden in alder grooten als den geheellen beempt gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden gemeijnen dijck den geheellen beempt

aldair tusschen erffnisse Jan Gijsbrechts Berijs van Oerle aen beijde zijden aen liggende hoodende metten eenen eijnde aen die Nijeuwe Leije ende metten andere eijnde aen een dijckxken geheijten den Gruenen Dijck

 

R.7965 f 23 – 23V, 29.1.1574: 

Gruonen Wech. den

Die zelve Thobias een stuck lants van vier lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Hasseltse acker, tusschen eenen gemeijnen ackerwech den gruonen wech geheijten d een zijde, ende tusschen erffenisse Magriet Cornelis Cornelis Wouters wedue metten kijnderen d ander zijde, ende d een eijnde.

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.311 f 72, 14.3.1565:

sHeijligeests lant.

stuck lants 5 ½ lopensaet vel circiter gelegen inder prochie van Tilborch ter stede geheijten die Velthoven inden Moelenhoeck tusschen erffnisse geheijten sHeijligeests lant aen d een zijde, 

 

R311 f 42V, 28.1.1565:

Haensberch. aenden

gedeelte int vierendeel van eenen stuck beempden den geheellen beempt 10 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ter plaetsse geheijten bij Lieveghoir aenden Haensberch aldair tusschen erffnisse Willem Meeus Rubbens d een zijde ,

 

R.7965 f 26 – 26V, 4.2.1574:

Heeshoeck. den - in die Heze.

Een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter dair die nijeuw Leije doer is loopende gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten in die Heze

aldair tusschen erffenisse Melis Peter Meeus kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse der wedue wijlen Peter Jan Eelkens metten kijnderen d ander zijde.

Streckende vandir gemeijnte van Tilborch den Heeshoeck geheijten, totter erffenisse Dierck Jan Corstkens daer die oude Leije tusschen beijde is loopende hii seijde

 

R.312 f 2, 7.3.1566:

Heijstinstraet. die

Een stuck beempden hem toebehoorende 4 ½ lopensaet vel circiter, gelegen is binnen dir prochie van Tilborch, ter plaetsse geheijten die Heijstinstraet aldair tusschen ,

 

R.311 f 33, 10.1.1565:

Heijstraet. die

gemeijnder straten geheijten die Heijstraet, de Rijdt.

 

R.310 f 50V, 26.2.1564:

Hezeler acker. den  (Hazelaer)

van eene stuck ackerlants acht lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Berckdijck genaempt den Hezeler acker,

 

R.7961 f 47 - 48, 17.2.1570:

Hille Velden. bij

noch een stuck moervelts den Bijster geheijten 4 lopensaet vel circiter indir parochie voirs: ad locum bij Hille Velden

aldair tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d een zijde

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch aen d ander zijde ende aen beijde die eijnden aen liggende

 

R.310 f 46, 7.2.1564:

Hoeck. den

eenen stuck lants geheijten den Hoeck 2 lopensaet ende een vierde vatsaets off dair omtrent begrijpende gelegen in Corvelacker,

 

R.310 f 62V, 21.3.1564:

Hoevensche straet. die

een stuck erffs tot weije liggende 2 lopensaet vel circiter nochtans in alder grooten alst gelegen is in parochia de Tilborch ad locum dictum aende Hasselt aldair,

tusschen erffnisse Adriaens Gerit Meeuss d een zijde ende tusschen de Gemeijn straet geheijten die Hoevensche straet d ander zijde,

 

R.313 f 9, 14.8.1567:

Hole Eijck. aende

een stuck lants hem toebehoorende een lopensaet ende 42 ½ roijen vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum in die Schijve aende Hole Eijck op die Hooghe Soeije aldair ,

 

R.352 f 246, 1.7.1627: en R.369 f 89 – 90V, 13.11.1666:

Hoocht. opde

een stuk erve tot zaailand ca. 3 lopenss: Tilborch Oirle opde Hoocht, tussen erffenisse Cornelis Jan Lamberts deen sijde en aande gemeijne straet dander sijde

 

R.313 f  1V,  5.4.1567:

Hooger Soeije. vander

vuijten geheellen 1 ½ lopensaet lants salmen gelden acht lopen roggen t siaers erffpachts aende provisoren der taeffele des Heijlige Geests tot Hilvarenbeeck te betalen ende daer vuijt te onderhouden sheeren schouwe vander Hooger Soeije zoomen die schuldich is t onderhouden.

 

12.11.1555: Charter 548.

Hoolen Eijck. aende

die Schijve aende Hoolen Eijck op die Hoge Zoeije,

 

R.312 f 69V – 70, 24.3.1566:

Heijdsijdsen Draijboom. aenden

in parochia de Tilborch ad locum aenden Heijdsijdsen Draijboom aldair tusschen,

 

R.310 f 69 - 69V, 28.8.1564:

sHeijligs Geests lant.

een stuck lants een lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen d Laer inde ackeren aldair, tusschen erffnisse der gulden van Sint Anna aultair inder kercken van Tilborch geheijten Sint Annen lant aen d eeen zijde ende tusschen sHeijligs Geests lant aen d ander zijde,

 

R.311 f 72V, 14.3.1565 :

Heijsting straet.

Een stuck beempden 4 ½ lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo

cleijn als den zelven beempt gelegen is binnen dir prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten die Heijsting straet aldair tusschen erffnisse Wouters Adriaen Gerits d een zijde ende tusschen erffnisse Adriaens Denijs Meijnaerts d ander zijde hoodende metten eenen eijnde opten gemeijnen oosten stroom van Tilborch ende metten anderen eijnde aen die lantscheijdinge des lants van Breda.

 

R.309 f 31, 7.2.1563:

Houtacker. den

een acker lants den geheelen acker ombedeelt ca. 9 lopensaet gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten Looven genaempt den Houtacker aldaer,

R.7964 f 32V, 30.1.1573:

 

R.7966 f 32,  20.12.1575:

Houtlair. dat

Jan soen wilner Jan Pauwels van Buerden,

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders den Laiaert geheijten, tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer anderen aen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.

Streckende vander erffenisse der kijnderen joncheer Reijners van Brederode, totter erffenisse Willem Cornelis Peterss,

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.7966 f 15 - 16, 9.7.1575:

Jacops Hoexken geheijten den Groote Werfftbossch

noch die helft ombedeelt in een stuck beempden dair aff d ander helft Jannen Claes Henrick Verhoeven is toebehoorende 6 lopensaet int geheel groot zijnde gelegen binnen der parochie van Tilborch voirs: aen Jacops Hoexken geheijten den Groote Werfftbossch

gelegen tusschen erffenisse Jan Adriaen Zegers cum suis d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Gijb Goessens d ander zijde.

Streckende vander loopende Leije, totter lantscheijdinge van Tilborch ende des lants van Breda.

noch die helft ombedeelt in een stuck beempden daer aff d ander helft Jannen voirs: oock is toebehoorende gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: geheijten den Cleijnen Werfftbosch tusschen erffenisse der kijnderen Lenairt Adriaen Mutssairts aen beijde zijden aen liggende. Streckende met beijde den eijnden gelijck den voirs: Grooten Werftbossch.

Ende hijer toe zoo sal die zelve Adriaen voirs: alnoch hebben houden ende erffelijck besitten een stuck beempden van omtrent 2 lopensaet groot zijnde, in alre groote als tzelve onder Ghilze gelegen is aen die Hooge Maijen ende gelijck wijlen Jan die Vet zijn zweer dair inne gerecht is, zoo zij seijden

 

Charter 0525. 4.6.1653.

Jock. de

streckende vande Hooge Heijde tot den Waterloop genoemt de Jock,

Ende alnoch van ende uut een stuck weijlants groot omtrent vierdalff loopensaten lants, gelegen inde voorscreven parochie van Tilborch ter plaetse genoemt inde Conins Hoelen, (sic)

 

R.7966 f 4V, 27.4.1575:

Joosten acker.

Streckende vandir erffenisse Goesswijns voirs: totter erffenisse Peter Steven Meeussen.

Noch dat 5e deel in eenen acker den Boomacker geheijten gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: aen beijde zijden ende aen beijde die eijnden comende aen erffenisse dir personen lest lest voirs:.

noch sal die zelve Adriaen hebben dat 5e deel in eenen acker Joosten acker geheijten gelegen oock aldair tusschen erffenisse Goesswijns zijns bruers aen d een zijde zuijtwairt, ende tusschen erffenisse Cornelis zijns brueders aen d ander zijde noortwaert.

 

R.312 f 30V, 2.1.1566:

Juijpt aende 

Peter soen wilner Jans Peter Laukens een zeste gedeelte in een stede te weten in huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende tgeheell erve 2 ½ lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum bij t Ven aende Juijpt aldair,

 

R.313 f 64V, 9.4.1567:

Keelvelt. het

Streckende metten anderen eijnde opte gemeijnte van Tilborch noch de drije vierdegedeelten in eenen stuck erffs geheijten het Keelvelt 2 ½ lopensaet vel circiter in parochia et loco predictis

 

R.312 f 61 en V, 8.3.1566:

Kempkens. inde

Streckende vande erffenisse Willemen Corneliss tot op de gemeijnen Ghilsen Dijck ende d ander stuck vier lopensaet vel circiter gelegen inde Kempkens

 

R.7961 f 32 – 32V, 10.1.1570:

Kerck Venne. t

Die helft hen toebehoorende in een mud ende een halff lopen roggen tsiairs erffpachts alle jair te vergelden op Onsser Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van huijs hoff met zijne toebehoorte, ende erffenisse dair aen liggende gelegen indir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten t Kerck Venne tusschen erffenis der kijnder Embrechts Smits aen d een zijde ende tusschen die Moelenstraet aldair aen d ander zijde Streckende vander erffenisse Aerts van Loet totter gemeijnder straten toe.

 

R.311 f 64V, 7.3.1565:

Keseler. den

een stuck erffs, geheijten den Keseler gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden Berckdijck

 

Charter 0542.  21.10.1701.

Kleine Weije. de

Item een parceel weijlant genaemt de Groote Weije, groot drie loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen als vooren, (binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt den Heijcant)

Item een parceel genaemt de Kleijne Weije,

 

R.314 f 36, 22.1.1568:

Koolhoff. die

Meester Anthonis soen Henrick Wouter Adriaens heeft bekent, ende bekent midts desen aen hem affgelost ende gequeten te zijn van Jannen soen wilner Jans van Aertl ende van Cornelis soen wilner Peter Sberen een mud roggen tsiairs erffpachts d welck de zelve meester Anthonis op hen ende hen goeden tot noch toe te heffen plach, ende welck mud roggen tsiairs erffpachts voirs:, Gerard geheijten vander Elst soen wijlen Diercx vanden Elst erffelijck vercocht ende gevest hadde Diercken geheijten vander Elst vuijt ende van eenen hoff geheijten die Koolhoff gelegen binnen dir prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen die Rijdt pro ut in literis de Busco,

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.310 f 69 - 69V, 28.8.1564:

Laer. aen d

een stuck lants een lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen d Laer inde ackeren aldair, tusschen erffnisse der gulden van Sint Anna aultair inder kercken van Tilborch geheijten Sint Annen lant aen d eeen zijde ende tusschen sHeijligs Geests lant aen d ander zijde,

 

Jan soen wilner Jan Pauwels van Buerden,

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders den Laiaert geheijten, tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer anderen aen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.

Streckende vander erffenisse der kijnderen joncheer Reijners van Brederode, totter erffenisse Willem Cornelis Peterss,

 

R.7965 f 26, 3.2.1574:

Laijaert. den   -  Houtlaer. dat

twee dorde deellen hen toebehoorende in eenen stuck beempden den geheelle beempt 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlaer ofte den Laijaert aldair tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer anderen d een zijde,

R.7966 f 32,  20.12.1575:

Houtlair. dat

Jan soen wilner Jan Pauwels van Buerden,

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders den Laiaert geheijten, tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer anderen aen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.

Streckende vander erffenisse der kijnderen joncheer Reijners van Brederode, totter erffenisse Willem Cornelis Peterss,

 

R313 f 46V - 47, 27.2.1567:

Langenacker. den

een zeste gedeelte in een stuck erffs geheijten den Langenacker den geheellen acker metten Vennekens acker tsamen 11 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum aende Heijdsijde

 

R.7964 f 16V, 20.11.1573:

Langenberch. den

Een stuck heijvelts van 6 lopensaet off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Leeghe Schooten teijnden den Langenberch

aldair tusschen erffenisse Agnees wedue Jan Herman Aert Naijens d een zijde

ende tusschen erffenisse Adriaen Anthonis Leemans d ander zijde.

Streckende vander gemeijnte van Tilborch totten stroom aldair die Leije geheijten zoo hij seijde

 

R.7966 f 31V, 9.12.1575:

Lange Hoeven. die

Joost soen wilner Pauwels Cornelis Hermanss Een stuck beempden van eenen lopensaet 16 ½ roijen off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Dongense Koeweijen teijnden die Lange Hoeven aldair tusschen erffenisse Thonis Goiairt Pulskens d een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen Jutta wedue Jan Reijnen d ander zijde ende dat een eijnde.

 

R.7963 (318 bij fol 7) 39B: 1.8.1572:

Langen Dijck.

noch een stuck beempden van 4 ½ lopensaet off dair ontrent groot zijnde gelegen inder parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter die 11 buijnderen teijnden Langen Dijck

 

R.271 f 39v,  1520:

Leech Heyninhe. die

Allen hun recht dat sij seden te hebben in eene stuck heyvelts die Leech Heyninhe ghenoemt, drie lopensaet off daer omtrent begrijpende, ghelegen inde prochie van Tilborgh aen Maesdijck (in de buurt van de Donge richting Hulten.)

 

R.7964 f 16V, 20.11.1573:

Leeghe Schooten. inde

Een stuck heijvelts van 6 lopensaet off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten inde Leeghe Schooten teijnden den Langenberch

aldair tusschen erffenisse Agnees wedue Jan Herman Aert Naijens d een zijde

ende tusschen erffenisse Adriaen Anthonis Leemans d ander zijde.

Streckende vander gemeijnte van Tilborch totten stroom aldair die Leije geheijten zoo hij seijde

 

R311 f 42V, 28.1.1565:

Lieveghoir. bij

gedeelte int vierendeel van eenen stuck beempden den geheellen beempt 10 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ter plaetsse geheijten bij Lieveghoir aenden Haensberch aldair tusschen erffnisse Willem Meeus Rubbens d een zijde

 

R.313 f 18V, 10.1.1567:

Doer Lieveghoer inden Eijndekens Hoeck.

Ende d ander stuck 5 lopensaet vel circiter nochtans oock zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is ter plaetsse geheijten Doer Lieveghoer inden Eijndekens Hoeck aldaer,

geheijten bij Lieveghoir omtrent den Calverstraet.

R.7966 f 18 – 18V, 23.7.1575:

Achter Lieveghoir.

een stuck erffs tot beempde liggende een buijnder off daer omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Achter Lieveghoir aenden Haensberch dair die Leije int middel doir is loopende

aldair tusschen erffenisse Claes Henrick Hermanss aen d een zijde

ende tusschen erffenisse Michiel Martenss tot Riel aen d ander zijde.

 

R.7960 f 18V, 23.7.1569:

Lijck wech.

inde helft van eenen huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse dair aenliggende ende dair toebehoorende 5 lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ad locum bijde Corvelse Moelen, aldair tusschen erffenisse Pauwels Peter Crillairts d een zijde ende tusschen erffenisse Claes Henricx sone van Ghierll metten kijnderen d ander zijde

Streckende vander gemeijnder straten totter erffenisse der kijnderen Geldens Peter Geldens daer eenen gemeijnen moelen oft Lijck wech tusschen beijde is loopende zoo hij seijde

 

R.7961 f 51, 28.2.1570: en R.7962 f 33, 13.2.1571:

Lijnsacker. inde

Een stuck lants 6 lopensaet vel circiter gelegen in parochie de Tilborch ad locum aende Stockhasselt inde Lijnsacker

aldair tusschen erffenisse Jutta wedue Jan Reijnen aen beijden zijden ende ten beijden eijnden aen liggende

 

R.311 f 64, 7.3.1565:

Lopensaet. d

een stuck erffs geheijten D lopensaet gelegen binnen der zelver prochie ende plaetsse voirs:, Bercckdijck.

 

R.314 f 12, 11.6.1568:

Luijten acker. den

noch een stuck ackerlants geheijten die Bocht 3 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum in Corvelacker aldair tusschen erffenisse Cornelis Wouter Spapen d een zijde, ende tusschen erffenisse Wijtmans Korstiaenss van Gorp d ander zijde,

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

Maen. in die

Charter 0020. 27.1.1522.

aldaer ghelegen is, inder prochien van Tilborch ter steden geheiten Corvel, in die Maen tuss(chen) die ghemeijn straet den Berckdijck ghenoemt deen sijde,

Charter 0494. 8.1.1528.

van een huys hoff ende schuer met sijnen gronde ende toebehoerten in alder groetten gelijck dat aldaer gelegen is inder prochie van Tilborch ter plaetsen geheyten Corvel in die Maen

 

R.312 f 13, 22.6.1566:

Maesdijck. aen

Een stuck erffs tot heije ende weije liggende 1 ½ buijnder vel circiter nochtans alsoo groot ende alsoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen Maesdijck bij Scellekens Heijninghe

 

R.7965 bij f 50, 50F, 30.10.1574:

Marten Jan Geenen acker.

noch eenen acker lants geheijten Marten Jan Geenen acker oock aende Hooge Soeije.

 

R.310 f 67V, 9.4.1564:

Masengeluck.

een stuck ackerlants den geheelen acker acht lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch aen t Rijlaer geheijten Masengeluck,

 

R.313 f  1V,  5.4.1567:

Meijermans Hoeck. bij

t vierendeel den onmondigen kijnderen toebehoorende in huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende daer toebehoorende 3 lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ad locum ontrent der Kercke aende Juijpt bij Meijermans Hoeck aldair,

 

Meijnenvelt.

R.7964 f 27V – 28, 23.1.1573: 

een stuck erffs tot saijland liggende Meijnenvelt geheijten thien lopensait zess roijen ende een vier deel groot zijnde gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Corvel aldair tusschen erffenisse der kijnderen Wouter Willem Wouter Jacops ende Adriaen Sijmons van Son met meer anderen d een zijde ende tusschen erffenisse Lenairt Laureijs Jan Berthoutss Goiart Peter Crillairts, ende Gerits wedue Sebastiaen Joost Berijs Eelkens met meer anderen d ander zijde.

 

Meijnen velt of Mrijnen.

R.310 f 29V, 12.1.1564:

aen d Lair inde ackeren geheijten Meijnen of Mrijnen) Lant

 

Melisacker. (Melis acker)

R.7962 f 35V, 16.2.1571: & R.7964 f 36V, 5.2.1573:

Jacop soen wilner Jan Jan Crillaerts, ende Claes soen Bertelmeeus Jan Corstkens als man ende momboir Marie zijn huijsvrouw dochter wilner Jan Jan Crillaerts voirs: Die helft hen toebehoorende in een stuck ackerlants Melisacker geheijten 5 lopensaet ende 3 roijen vel circiter in parochia de Tilborch ad locum aen t Voertveeken aldair tusschen erffenisse dir erffgenamen Willem Gijsberts vanden Gheijn d een zijde ende tusschen der erffenisse Jacops voirs: dair eenen gemeijn waterlaet tusschen beijde is loopende op d ander zijde. Streckende vander erffenisse

 

R.7964 f 48, 1.3.1573:

Middelbrouck. dat

Alzoo Mercelis soen wilner Aerts van Vessem jaerlijcx ende erffelijcx heffende ende buerende is eenen erffpacht van twelff lopen roggen dir mate van Breda van ende vuijt eenen huijsse ende hove met zijnen gronde ende toebehoorten ende vuijt dir erffenis dair aen liggende ende dair toebehoorende zess lopensaet off dair ontrent begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch ontrent Hoilten bij dat Middelbrouck.

 

R.7966 f 15, 9.7.1575:

Middelste Ven. dat

Noch een stuck erffs tot weije liggende dat Middelste Ven geheijten gelegen inde zelve parochie (R.7966 f 15V) van Tilborch voirs: ter plaetsse geheijten achter t Creij ven inde Ghoirmande 214 aldair  tusschen erffenisse Jan Claes Henricx Verhoeven voirs: d een zijde ende dat een eijnde  ende tusschen erffenisse Cornelis Janssen die Ber daer eenen waterlaet tusschen beijde loopt d ander zijde

 

R.314 f 58V, 25.2.1568:

Mortelacker. den   

noch sall hij Hubert voirs: hebben ontrent 3 ½ lopensaet lants vuijt eenen acker van 5 lopensaet geheijten den Mortelacker gelegen binnen der prochie ende ter plaetsse voirs: tusschen zijn ander erve hem van te voorens toebehoorende d een zijde ende tusschen de 1 ½ lopensaet vuijten zelven acker Sebastianen zijnen brueder te deelle bevallen d ander zijde ,

 

R.472 f 404, 4.3.1730:

Mosbemt. den

Item een parcheel uijtgesteecken putten genaamd, gelegen als voor ter plaetse achter Broeckhoven.

 

R.313 f 66, 9.4.1567:

Nijeuwen acker. den

Een stuck lants geheijten den Nijeuwen acker hondert ende 16 roijen ende 16 voet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ad locum aenden Berck dijck pro ut inden deelbrieff zoo zij seijden

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.312 f 12V)  22.6.1566:

Onganssen Hoeck. aende

binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bij Maes Dijck aenden Onganssen Hoeck aldair

 

R.311 f 25, 5.12.1565:

Ouden Daelhem Sloot. den

Streckende van eene waterlaet geheijten den Ouden Daelhem sloot totter erffnisse der kijnderen wijlen Meeus Rubbens ende

 

R 305 f 1V ‑ 2, 11.4.1559: (na pasen).

Ouden Dreijboom. aenden

Wouter zoon van wijlen Wouter Smits en Wouter zoon van wijlen Gerit Zibben als momber en toeziener, aangesteld door de heer, van Wouter en Adriaen, gebroeders, onvolwassen zonen van wijlen Peter Jorijs Beerten waar Wouter en Wouter eerstgenoemd als momber en toeziener zich sterck voor maakten en gelofte deden, in presentie en tegenwoordigheid echter van de voirs: Wouter en Adriaen, gebroeders voirs, legitime et hereditarie rursus vendiderunt et supportaverunt (hebben wederom wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Boudewijn van Spaendonck simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemd brieven en het recht) etc, met afgaan en vertijen etc,

een stuk beemd, toebehorende aan de voirs: onvolwassen kinderen, gelegen in de parochie van Tilborch ter stede genaamd aenden Ouden Dreijboom in alle grootte zoals het aldaar gelegen is tussen: erfenis van Korstiaen Willem Stelaerts met zijn kinderen een zijde

erfenis van de Heilige Geest van Tilborch ander zijde

de Landtscheijdinge van het land van Breda en Tilborch een einde

de gemeijn stroom genaamd die Leije ander einde,

R.311 f 58, 28.2.1565:

Ouden Draijboom. bijden

Een stuck heijveldts 2 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum dictum aende

Houtsche straet bijden Ouden Draijboom ,

R.7966 f 32,  20.12.1575:

Jan soen wilner Jan Pauwels van Buerden,

een stuck beempden van 6 lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen dat Houtlair, doer den Ouden Draijboom, oft anders den Laiaert geheijten, tusschen erffenisse Peter Gerit Reijnen, ende Claes Henricx van Spaendonck met meer anderen aen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Steven Jan Stevenss d ander zijde.

Streckende vander erffenisse der kijnderen joncheer Reijners van Brederode, totter erffenisse Willem Cornelis Peterss,

 

R.368 f 49, 3.6.1664:

Oude Nieuwvelden. inde

seeckeren moerbeemt, gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt inde oude nieuwvelden aldaer,
Streckenden metten eenen eijnde aende gemeijete ende metten anderen eijnde aende Lange dijck,

 

Oude Stede. de (er zijn diverse andere oude steden)

R.298 f 64V, 28.1.1552:

aen de Velthoven.

 

R.366 f 164v, 29.1.1660:

Paeyacker. aende

eene huysinge mette gronde van dien, staende ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt den Paeyacker aende Heydsijde,

 

R.310 f 17V – 18, 14.11.1564:

Pals Goet.

den ijerssten van twee lopen de welcke men jairlijcx is heffende op zekere goeden der Taeffele des Heijlige Geest in Tilborch in handen gecomen zijnde geheijten Pals Goet, den tweeden oock van 2 lopen die de zelve gulde jairlijcx op Aert Roeloffs ende zijn goeden tot Looven is heffende, den derden van eenen lopen dat Willem Ghijsbrechts vanden Gheijn vuijt zekere zijnen goeden jairlijcx is vuijtreijckenen den vierden van oock een lopen dat d erffgen: van Jan van Aerll jairlijcx zijn geldenen ende den vijffden van oock noch een lopen roggen tsiaers erffpachts d welck Jan Peter Denijssen ende Peter Thonis van Buerden vuijt zekere henne erffenissen jairlijcx zijn geldenen zoo hij seijden legitime et hereditarie et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgegeven) Geriden soen Gerits Jan Brocken als provisoer ende meester der haeffel: des Heijlige Geests binnen Tilborch voirs: tot behoeff der zelver Taeffele voorn: met affgaen ende verthijen etc:

 

R.314 f 3 -  3V, 18.6.1568:

Pas. den

Item dat ander stuck geheijten den Pas tusschen erffenis Claes Jan Huijb Melis soen d een zijde ende tusschen erffenis Willem Aertss Verhoeven d ander zijde

 

R.7961 f 9V, 12.5.1570:

Pelgroms Hecken. het

hijer toe zoo sall men vuijt desen goede moeten onderhouden een Roije Dijckx opte Veedijck, ende een scheijr aen thecken genaempt het Pelgroms Hecken nae de oude gewoonte

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.7961 f 9V, 12.5.1570:

Roije Dijckx opte Veedijck. een

hijer toe zoo sall men vuijt desen goede moeten onderhouden een Roije Dijckx opte Veedijck, ende een scheijr aen thecken genaempt het Pelgroms Hecken nae de oude gewoonte

 

R.311 f 57V, 25.2.1565:

Rijdt straet. in die

een stuck weijen 2 lopensaet vel circiter nochtans in alder grooten gelijck tzelve gelegen is binnen dir prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hoeven in die Rijdt straet ,

 

R.7961 f 9V, 12.5.1570:

Roije Dijckx opte Veedijck. een

hijer toe zoo sall men vuijt desen goede moeten onderhouden een Roije Dijckx opte Veedijck, ende een scheijr aen thecken genaempt het Pelgroms Hecken nae de oude gewoonte

 

R.312 f 22, 8.11.1566:

Rouwen beempt. den

Jan soen wilner Jan Yenwaens van den Hoevel

Een stuck beempden den Rouwen beempt geheijten hem toebehoorende 7 lopensaet vel circiter nochtans in alder grooten als den zelven gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden Veedijck aldair,

 

R.7966 f 25V, 3.10.1575:

Schaerbosken. dat

noch zoo sall die zelve Matheeus hebben dat dordedeel in eenen stuck beempden dat Schaerbosken geheijten met Heijliger Jan Berijs van Oerll, ende den kijnderen Wouter Willem Baijens, ombedeelt zess lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Achter Broechoven,

aldair tusschen erffenisse des Heijlige Geests vanden Bossch daer eenen vaarwech oft stege tot desen 6 lopensaet behoorende tusschen beijde is loopende d een zijde,

ende tusschen erffenisse der kijnderen Wouter Jan Danielss d ander zijde.

Streckende vanden loopende stroom die Leije geheijten totter erffenisse Joris Adriaen Martenss

 

R.7964 f 3V, 21.4.1573:

Schijff acker. den

Een stuck saijlants van 60 roijen ende een halff vierdeel roijs off dair ontrent groot zijnde geheijten den Schijff acker gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bijde Corvelse Moelen

 

R.7964 f 3V, 21.4.1573:

Schijffheijninge.

Ende dair toe te onderhouden sheeren schouwe vandir Schijffheijninge zoomen die schuldich is ende behoort te onderhouden sonder argelist

 

R.313 f 21V - 22V, 21.1.1567:

Schoubroecken. aen die

een stuck beempden van 5 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Tilborch ad locum aen die Schoubroecken aldair tusschen

 

R.311 f 6, 30.5.1565:

Scheijstegen. die

in Corvelacker aenden Cakelbossch aldair,

Streckende vander gemeijnder straten geheijten die Scheijstegen totter erffnisse Jacops Adam Jacopss,

 

R.353 f 59, 23.3.1628:

Sibben acker.

Noch een stuck erffenis tot saylant ende weye liggende geheyten Sibben acker, binnen der prochie voorschreven ter plaetsche geheyten in de Schijff, omtrent den Corvelsen molen,

 

R.310 f 69 - 69V, 28.8.1564:

Sint Annen lant.

een stuck lants een lopensaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen d Laer inde ackeren aldair, tusschen erffnisse der gulden van Sint Anna aultair inder kercken van Tilborch geheijten Sint Annen lant aen d een zijde ende

tusschen sHeijligs Geests lant aen d ander zijde,

 

R.309 f 4V, 18.5.1563:

Sinte Quirijns Stock. bij

Willem soen wilner Jan Aben als man ende momboir Adriana dochter Meeus Steven Meeuss, een stuck erffs ca. iij lopensaet, gelegen inde prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Zegers huijssen bij Sinte Quirijns Stock aldaer tussen,

erffenisse Bastiaens Steven Meeus Stevens d een zijde ende tussen,

erffenisse Peters Meeus Stevens d ander zijde,

Streckende met d een anderen eijnde aende gemeijn straet,

R.7966 f 25, 24.9.1575:

Sinte Quirijns Stock. aen het

Willem soen wilner Jan Aben als man ende momboir van Alet zijn huijsvrou dochter Meeus Steven Meeuss

Een stucxken erffs zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen het Sinte Quirijns Stock,

aldair tusschen erffenisse Sebastiaen Meeus Stevenss zijns zwagers d een zijde ende dat een eijnde,

ende tusschen erffenisse Cornelis Willem Celen z(oen) hem huijden vanden zelven Willem opgedragen d ander zijde.

Streckende voor opte gemeijn straet zoo hij seijde

Legitime et hereditatie vendiderunt et supportavit Sebastianen soen Meeus Steven Meeuss voirs: zijnen zwager met affgaen ende verthijen etc:

Warandiam ende dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende etc: ende alle commer ende calaengie etc: altemail aff te doen

Dies zoo reserveert die voorn: Willem tot hemwairts om over dit erve te mogen wegen ende stegen alsulcken stuck erffs als hij hijer achter dit erve heeft leggende ter strate toe vuijt nae behooren all sonder argelist  

Datum 24e septembris  Scabini ut supra  Duplicatur se opus sit quisque  solvit

Idem Willem nomine quo supra (gedaan als boven)

Een stucxken erffs zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen Sinte Quirijns Stock  

aldair tusschen erffenisse Sebastiaen Meeus Steven Meeuss hem huijden vanden zelven Willem opgedragen d een zijde ende desselffs Sebastiaens ander erve d een eijnde, ende tusschen erffenisse Cornelis Willem Celen z(oen) d ander zijde

 

R310 f 71V, 7.9.1564:

Sijmons lant.

een stuck erffs tot saijland liggende in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie ende ter plaetsse voirs: geheijten Sijmons lant,

 aen tGhoirken

 

R.313 f 21V,- 22V,  21.1.1567:

Sonder loct. int

Streckende vander gemeijn herbane totter gemeijnder straten de voirs: Broeckstraet geheijten,

noch een stuck ackerlants van 3 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie (R.313 f 22V) voirs: ter plaetsse geheijten in Loove acker aldair,

tusschen erffenisse der erffgenamen Lucas  van Amerzoijen d een zijde

ende tusschen erffenisse des convents vander Baseldonck d ander zijde

Streckende vander erffenisse Ancem Ancemss totter gemeijnder herbanen aldair,

noch eenen acker lants 5 lopensaets vel circiter gelegen indir zelver prochie ter plaetsse geheijten int Sonderlock,

tusschen erffenisse Wijtman Jan Sgrooten d een zijde ende tusschen den gemeijnen waterlaet geheijten die Zwertrijt d ander zijde ende d een eijnde

 

Charter 0534, 1.2.1634:

Spertenborchs Hoeffne. aen

van ende uut een stuck hoij ende weijlants, negen loopensaten lants oft daeromtrent

groot sijnde, gelegen binnen der parochie van Tilborch, ter plaetssen gen(oem)pt aende

Velthoven aen Spertenborchs hoeffne, tussen erffne der kijnderen Willen Jan Stevens

aen deen sijde ende tussen erffne Jan Willem Jan Peeter Huijben aen dander sijde strecken(de) vanden kerckpat comende vande heijzijde ende loopende naer der kercke, totter gemeijnder straete (soo hij verclaerden).

 

R.7963 f 37 - 37V, 10.3.1572:

Spijkerbeempt. den

Dats vuijt ende van dat vijffste gedeelte ombedeelt hem toebehoorende indir huijsinge hovinghe metten gronde ende vuijter erffenisse dair aenliggende ende dair toebehoorende dair wijlen Dierck Back zijn vader vuijt verstorven is, ende vuijt dat vijffste gedeelte vander hoeve daer aen ende bij liggende zoo die nu ter tijt bij Jannen Henrick Wouterss als laet gebruijckt ende bethoelt wordt in aldirgrooten alsso onder saijland heijen weijen ende beempden gelegen is binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Broechoven beneffens die huijsinge ende erffenissen joncheeren IJssbrandts van Merode,

ende een stuck beempden den Spijkerbeempt genoempt Jannen Gijsbrecht Berijs van Oerl metten kijnderen d een zijde,

 

R.7962 f 39V - 40, 27.2.1571:

Stappeghoir

Noch die helft in een stuck erffs den Wusten beempt geheijten tot saijlande ende weijen, holen ende grachten, tsamen 20 lopensaet groot zijnde gelegen binnen der parochie voirs: ad locum aen Stappeghoir, t geheel stuck aldair tusschen erffenisse Andries voirs: d een zijde, ende tusschen erffenisse des selffs Andries ende Jan laureijs Wouters d ander zijde.

Streckende vander erffenisse Gerits Cornelis Meeus Biekens totter gemeijnte van Tilborch Stappeghoir voirs: geheijten.

 

R.311 f 37V,  23.1.1565:

Sters put. die

eenen stuck lants geheijten die Sters put 7 lopensaet vel circiter in parochia et loco prescriptie aldair, in parochia de Tilborch ad locum dictum Oer

 
R.7963 f 18V, 29.1.1572:
Stochasselt. die

Die helft ombedeelt hem toebehoorende in eenen huijs hoff schuir metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende int geheel acht lopensaet vel circiter nochtaans zoo groot ende zoo cleijn alst metter maten bevonden sal wordden gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum aen die Stochasselt aldair tusschen erffenisse Cornelia wedue Cornelis Cornelis Daniels metten kijnderen aen beijde zijden aen liggende Streckende vandir erffenisse Jacops Jan Sijmonss dair eenen arm van eenen waterlaet tusschen beijde loopt den Cruijssloot geheijten tot voor aende gemeijn straet dair oock eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is loopende zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Adriaenen soen wilner Adriaen Adriaen Somers zijnen brueder met affgaen ende verthijen.

 

R.310 f 14V - 15, 23.9.1564:

Streep. die

Gelegen in Stertshoeve.

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.310 f 6V, 15.5.1564:

Tusschen Wech. den

een stuck erffs tot saijlande heij ende weijlande liggende in alder groten in parochia de Tilborch ad locum Connincx Velt aende Heijningen,

Streckende van eenen gemeijnen wech geheijten den Tusschen Wech totter erffenisse den voirs: Gerit alnoch toebehoorende nochtans eenen gemeijnen waterlaet dair tusschen beijden loopende ende de heijlichs van Tilborch ende van Ghoerll van malcanderen scheijdende zoo hij seijde,

 

R.309 f 42V, 6.3.1563:

Vaertstraet. bijde

een stuck lants, gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Heijdsijde bijde Vaertstraet

 

R.314 f 57, 21.2.1568:

Valen Dam. aenden

een stuck heijvelts van 4 lopensaet vel circiter in alder grooten alst gelegen is binnen dir prochie van Tilborch ad locum achter den Vossbergh aenden Valen Dam aldair tusschen erffenisse Jan Corneliss de Ber voirs: d een zijde

ende tusschen erffenisse ennigen van Haren toebehoorende d ander zijde

Streckende vanden voirs: Valen Dam totter gemeijnte van Tilborch zoo hij seijde

 

R.302 f 50V, 12.3.1556:

’t Venne.

 een stuk erf genaamd tVenne,

gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum tussen tCreijenvenne en die Postelstraet,

 

R.311 f 21V,  24.9.1565:

Vennen. inde

stucxken erffs een lopensaet vel circiter nochtans alsoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aende Hasselt inde Vennen ende is tvoirs: stuck erffe genaempt het Warandeken, aldair,

 

R313 f 46V - 47, 27.2.1567:

Vennekens acker.

een zeste gedeelte in een stuck erffs geheijten den Langenacker den geheellen acker metten Vennekens acker tsamen 11 lopensaet vel circiter in parochia de Tilborch ad locum aende Heijdsijde,

 

R.7965 f 30, 16.2.1574:

Verbornde Weije. die

Jan soen wilner Jan Vrancken een stuck beempden van 19 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir parochie van Tilborch aldaer bijde Dongense Koeweijen ofte dat goet van Lichtenberch geheijten die Verbornde Weije aldair tusschen erffenisse der wedue Cornelis Cornelis Wouters metten kijnderen d een zijde, ende tusschen erffenisse Jutta wedue Claes Thonisse van Buerden metten kijnderen d ander zijde. Streckende vanden loopende stroom die Leije geheijten totter erffenisse enningen van Dongen toebehoorende zoo hij seijde

 

R.7965 f 27, 7.2.1574:

Voert Hecken. aen t (Voort Hecken)

Een stuck lants van 6 lopensaet . . . 6 roijen vel circiter gelegen binnen dir parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aen t Voort Hecken aldair tusschen erffenisse der wedue meester Anthonis Henricx soen metten kijnderen d een zijde ende tusschen zijn ander erve ende der erffenisse Jacop Jan Jan Crillairts zijns zwagers d ander zijde,  

 

R.7966 f 6V,   1575:

Voorsten acker. den

 

R.7962 f 27V, 17.1.1571:

Voort straet. die  ook in R.7962 f 35V, 16.2.1571:

Een stuck lants hen toebehoorende 2 ½ lopensaet ende 4 ½ roijen off dair ontrent begrijpende gelegen inder parochie van Tilborch ter stede geheijten achter den Hoevel in die Voort straet tusschen erffenisse der kijnderen Ghijsbert Willemss vanden Gheijn d een zijde, ende tusschen erffenisse des rectoirs van Sint Anthonis aultair indir kercke van Tilborch d ander zijde.

 

Ook Voortveken in plaats van Voertveken in  R.7962 f 36, 16.2.1571:

 

R.310 f 55, 3.3.1564:

Vorst Stapken of Stupken. ’t Stucxken ??

eene stucxken lants geheijten ’t Vurst Stapken, aen dLaer.

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

R.311 f 21V,  24.9.1565:

Warandeken, het

erf genaempt, gelegen aende Hasselt inde Vennen.

R.7966 f 15 - 17, 9.7.1575:

Wetering acker. den

Noch een stuck ackerlants den Wetering acker geheijten, gelegen inder parochie voirs: aldair aen die Langstrate tusschen erffenisse Jan Cornelis Sberen aen beijde zijde aen liggende.

Streckende vande voirs: Langstrate totter erffenisse Peter Michiel Gerit Wouters.

 

R.313 f 20 - 21, 12.1.1567:en R.313 f 61 – 61V, 5.4.1567:

Willem Peters Weijken.

noch de helft in een stucxken lants geheijten Willem Peters Weijken dair aff d ander helft aen henne andere deijlsluijden metter stede bevallen is, t geheel stucxken 3 lopensaet ende 10 roijen vel circiter gelegen dese helft tot eenen drijehoeck binnen de prochie ende ter plaetsse voirs: aldair,

[Een stuck erffs tot weije liggende geheijten den Beempt 16 lopensaets ende thien roijen vel circitter in parochia de Tilborch ad locum aende Rijdt daer eenen gemeijnen waterlaet int midden doer is loopende aldair, ]

 

R.7962 f 39V - 40, 27.2.1571:

Wusten beempt. den

Noch die helft in een stuck erffs den Wusten beempt geheijten tot saijlande ende weijen, holen ende grachten, tsamen 20 lopensaet groot zijnde gelegen binnen der parochie voirs: ad locum aen Stappeghoir, t geheel stuck aldair tusschen erffenisse Andries voirs: d een zijde, ende tusschen erffenisse des selffs Andries ende Jan laureijs Wouters d ander zijde.

Streckende vander erffenisse Gerits Cornelis Meeus Biekens totter gemeijnte van Tilborch Stappeghoir voirs: geheijten.

 

Zomerstraet. die 

R.311 f 38  , 1565:

R.311 f 27V, 1568:

 

R.312 f 54, 24.2.1566 :

Zeebsen Hoeck. aenden

Een stuck heijvelts vier lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ad locum dictum aenden Zeebsen hoeck aldair,

 

R.7961 f 9V, 12.5.1570:

Zwaluwen Tonge. der

Ende noch een stuck lants van 2 ½ lopensaet vel circiter geheijten der Zwaluwen tonge gelegen indir prochie voirs: inden Looven acker

aldair tusschen erffenisse Sijmons vanden Broeck dat Lucas van Amerzoijen was (daer eene vaerwech tusschen beijde loopt die van desen erven ten beijde zijden genomen is, om een stuck lants van 3 lopensaet Marien wedue van Jacop Cornelissen metten kijnderen toebehoorende dair over te wegen ende te stegen) d een zijde, ende tusschen erffenisse dir kijnderen Peter Peter Vrancken d ander zijde Streckende vander erffenisse Marien met haren kijnderen voirs: toebehoorende, tot op eene gemeijnen waterlaet aldair zoo hij seijde

 

R.313 f 21V,- 22V,  21.1.1567:

Zwertrijt. die

Streckende vander gemeijn herbane totter gemeijnder straten de voirs: Broeckstraet geheijten,

noch een stuck ackerlants van 3 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen de prochie (R.313 f 22V) voirs: ter plaetsse geheijten in Loove acker aldair,

tusschen erffenisse der erffgenamen Lucas  van Amerzoijen d een zijde

ende tusschen erffenisse des convents vander Baseldonck d ander zijde

Streckende vander erffenisse Ancem Ancemss totter gemeijnder herbanen aldair,

noch eenen acker lants 5 lopensaets vel circiter gelegen indir zelver prochie ter plaetsse geheijten int Sonderlock,

tusschen erffenisse Wijtman Jan Sgrooten d een zijde ende tusschen den gemeijnen waterlaet geheijten die Zwertrijt d ander zijde ende d een eijnde

 

  

A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z

 

Ook in de Tilburgse schepenakte’s.

 

Enschot

R.313 f 21V - 22V  & 23V,   21.1.1567:

Braeck. die

noch de helft bedeelt in eenen acker van acht lopensaet int geheel off dair omtrent begrijpende gelegen dese helft onder de parochie van Enschot ter plaetsse geheijten die Braeck aldaer tusschen

R.313 f 27, 30.1.1567:

noch een stuck erffs geheijten die Braeck 4 lopensaet min een vierdevat vel circiter gelegen binnen dir prochie van Enschot ad locum aende Swertrijt aldair,

 

R.313 f 22 - 22V 21.1.1567:

Persoens Dijck. Aen des

een stuck beempden den een zestersaet off dair omtrent begrijpende gelegen inder parochie van Enschot ter  plaetssen geheijten tusschen den Veedijck ende die gemeijn Leije aldair,

tusschen erff den voirs: Veedijck d een zijde ende de voirs: gemeijn Leije d ander zijde

Streckende metten eenen eijnde aen des Persoens Dijck, ende metten ander eijnde scherp vuijt gaende,

 

R.313 f 21V – 23, 21.1.1567:  

Zwartrijt. die

noch een stuck erffs geheijte t Clootken 3 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Enschot ad locum aende Zwertrijt aldair

 

R.313 f 27, 30.1.1567:

Clootken t

ende noch 1 stuver 1 ½ ort grontchijns aende heeren vanden capittel te Beeck te betalen (R.313 f 28) chijns aenden heeren van Tilborch te betalen

ende noch eenen chijns van 25 stuvers aen die kijnderen van Cornelis Marten Coppens te betalen ter quijtinge staende met 20 k. gulden nae vermogen dir losbrieven dair aff zijnde ende daer toe onderhouden sheeren schouwe vanden waterlaet aen t Clootken.

 

R.313 f 27v, 1568:

Bclootken.

een stuck erffen geheijten Bclootken drie lopensaeten vel circiter in parochia die Enschot ad loco dictu aen de Zwertent

 

R.313 f 27, 30.1.1567:

Braeck. die

noch een stuck erffs geheijten die Braeck 4 lopensaet min een vierdevat vel circiter gelegen binnen dir prochie van Enschot ad locum aende Swertrijt aldair,

 

Oisterwijk

R.269 f 34V, 1565:

Alborchsakker.

 
A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Z