CUBRA HOME
INHOUD SANCTUS ODULPHUS

Copyright 2014 van deze digitale publicatie: J. Rietveld & Stichting CuBra

Sanctus Odulphus - door J. Rietveld

 

Lied voor Odulphus

 

Wijze:
{ Tot Bethlehem wilt u spoeden. { Ofte,
{ Beata immaculata.

 

1. Onse Zielen met u stralen

 Ontsteeckt Heylige Geest,

 Laet op ons uw' krachte dalen,

 Heden in ons Feest,

 Dat wy ten toon,

 Het leven schoon

 Stellen mogen van ons Patroon.

 

          Dat wy, &c.

 

2. Tot Oorschot is hy gebooren;

 Odulphus is sijn naem;

 Assendelft nu als te vooren,

 Groot acht sijn eer, en faem.

 Hy in sijn jeught

 Met groote vreught

 Aen-neemt wijsheyt veel, ende deught.

 

 3. Niet als veel jonge gesellen

 Doet sondigh of vuyl werck:

 Met Tobias kinder-spellen

 Niet speelt, maer in de Kerck

 Dees Godes vrindt

Men hem dan vint

 In Godts liefde was hy verslint.

 

 4. Als hy nu komt tot sijn jaren,

 Geleert was boven veel;

 's Werelts lusten laet hy varen,

 Godt hy hem geeft geheel.

 Van suyverheyt,

 Ootmoedigheyt

 Werelt, of vlees, hem oyt af-scheyt.

 

 5. Hy leefden een Engels leven

 In d'Priesterlijcke staet.

 Ia, als een Heylige Steven

 Godts eer, en naem voor staet.

In Godes werck,

 Was hy seer sterck.

 Wort Pastoor voor d'Oorschotsche Kerck.

 

 6. Als Abraham Landt en Hoven

 En alles hy verlaet,

 Socht Godt meer en meer te loven,

 Al 't werelts hierom haet.

Godts trouwe Knecht

 Reyst na Uytrecht

 Om daer te dienen Godt oprecht.

 

 7. Als de beminder van deughden,

 Komt tot d'Uytersche Stadt

 Fred'ricus ontfanght met vreughden

 Dit uytvercoren Vat;

 Omhelst ons Sant

Met hant en hant,

 Acht hem een Phoenix van 't heel lant.

 

 8. Godts lof hy singh alle dagen

 Daer in de Kerck devoot,

 Al of men een Engel sagen.

 Schout sonden kleyn en groot;

 Hy vast en waeckt,

 Na 't Hemels haeckt,

 In God en deughden hem vermaeckt.

 

 9. Als een Son hier geeft sijn stralen

 Voor al die by hem zijn,

 Sijn liefde laet op haer dalen,

 Brant als een Seraphijn:

Als hy yet heeft,

 Aelmissen geeft,

 Al heeft hy qualijck dat hy leeft.

 

 10. Vriesen 't Roomsch Geloof verlaten

 Aer'jaens worden gesint,

 Godtheydt van Gods Soon sy haten,

 Soo waren sy verblint.

De Bisschops macht

 Wordt niet geacht,

 Godts Dienaers waren sonder kracht.

 

11. De Bisschop heeft hem gesonden

 Tot dit volck obstinaet:

 Veel meer verblijt men hem vonden,

 Of hy ter Bruyloft gaet.

 Door 't swaert of kruys

 Van dit gespuys

 Wenst te komen tot Godes huys.

 

 12. Dese Son heeft daer verdreven

 Duysternis van de Seckt.

 G'lijck Elisaeus tot het leven

 Een doodt Kindt haer verweckt:

 Sy waren doodt

 Door Kett'ry groot,

Komen weer tot Roomsche schoot.

 

13. Door Sint Oolof haer natueren

 Zijn verandert oock veel,

 't Scheenen ander Creatueren,

 Bekeeren tot Godt g'heel:

 Door sijne leer

 Krijght Godts Soon eer,

 Seyt: wordt noyt ongeloovigh weer;

 

 14. Soo ghy 't Geloof verlaet, plagen

 Sult krijgen van den Heer:

 t' Uytrecht komt na korte dagen

 Ontfangen is met eer.

 Al was hy oudt,

 Choor onderhoudt,

 Al moet hy steunen op het hout.

 

15. Eens sonder stock gaet ter Kercke,

 Sijn Cel, en al-verbrant:

 In sijn boeck en stock aen-mercken

 Wilt Godts krachtige hant:

Met 't was Pampier,

 Bestreecken, hier

 Niet verbrant, noch stock door dit vyer.

 

 16. Voor sijn sterven, in uw' handen

Seyt Heer 'k beveel mijn Geest!

 Sijn ziel krijght d'Hemelsche Landen,

 Alwaer 't is altijdt Feest.

 Leeft nu in vreught

Vol van gheneught

Om sijn goe wercken, ende deught.