CUBRA HOME
INHOUD LOWIE VAN DORRUS MISTERS
Meer heemkundig werk uit Tilburg:
Heemkunde Tilburg Pierre van Beek
Heemkunde Tilburg Lambert de Wijs
Heemkunde Tilburg A.J.A.C. van Delft

Deze rubriek wordt geredigeerd door Ben van de Pol

Copyright 2012 van deze digitale presentatie en ontsluiting: Stichting Cultureel Brabant - CuBra & Ben van de Pol

Foto: Regionaal Archief Tilburg

Gouden bruiloft

 

Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 15 februari 1951

 

 

Een medewerker in het goud

 

 

Gouden huwelijk van "Lowie van Dorrus Misters"

 

Het deed ons genoegen om Woensdag een onzer medewerkers te kunnen gelukwensen met een wel zeldzaam jubileum. Als een zeldzaam jubileum mag ongetwijfeld aangemerkt worden een gouden huwelijksfeest. En dit vierde "Lowie van Dorrus Misters", van wiens hand in ons blad in de loop der jaren verschillende interessante bijdragen verschenen. Hiermede is dan de anonimiteit van onze medewerker opgeheven, want 't betreft hier de heer Aloysius L.A. v.d. Heijden, die Woensdag met zijn echtgenote Antonia C.P. Becx de dag herdacht, waarop hij thans 50 jaren geleden in het huwelijksbootje stapte.

Dit gouden huwelijksfeest had het gebruikelijke verloop. Tegen negen uur zette zich vanaf de woning van het jubilerend paar in de Hasseltstraat 254 een feestelijke stoet in beweging, bestaande uit vele bruidjes en een imitatie-bruidspaartje, zomede leden van het buurtcomité, familieleden en andere belangstellenden. Het gouden paar was gezeten in een met linten versierde auto, welwillend beschikbaar gesteld door de heer B. Lemmens, "getrokken" door maagdekens. In de parochiekerk van de Hasselt werd om 9 uur een plechtige H. Mis opgedragen door een Heerneef van het gouden paar, de Weleerw. Pater Cecilius van de Paters der H.H. Harten te Ginniken, geassisteerd door twee Heerneven, de W. Eerw. heren O. en J. Schellekens, resp. kapelaan te 's Bosch en te Nuenen.

Na de H. Mis trok de stoet weer naar de woning in de Hasseltstraat, welke door de goede zorgen van de buurtcommissie feestelijk was versierd en geïllumineerd. Het was hier dat door de bruidjes een passende hulde werd gebracht met een samenspraak, die met bloemen vergezeld ging. De voorzitter van de feestcommissie, de heer Jo Esman, sprak eveneens een welgemeend woord, dat tijdens de receptie, welke in de middaguren in café Fouchier op het Hasseltplein werd gehouden, nog eens extra werd onderstreept en vergezeld ging met de aanbieding van een geschenk onder couvert. De enige zoon van het gouden echtpaar, de heer Th. v.d. Heijden, bracht namens zijn ouders dank voor de gebrachte hulde.

De 76-jarige jubilaris - zijn eega telt 75 lentes - vertelde ons nog een en ander van zijn loopbaan, welke begon bij de Brouwerij "De Posthoorn" op Korvel in het jaar 1893. Tien jaren was hij hier werkzaam om vervolgens in dienst te treden bij de Gebr. Majoie, graanhandel, destijds gevestigd aan de Bredaseweg waar thans gevestigd is de melkhandel der firma van Thiel. Tot het jaar 1916 wijdde hij aan dit bedrijf zijn beste krachten om vervolgens over te gaan naar het distributiekantoor van Tilburg (in de oorlogsperiode 1914-1918). Gedurende het laatste oorlogsjaar werd hij belast met de directie van het distributiekantoor te Boxtel. Na de jaren van de eerste wereldoorlog keerde hij terug naar zijn oude firma de Brouwerij "De Posthoorn", die evenwel kort nadien overging in handen van de firma Smits van Waesberghe. Gedurende al die jaren evenwel heeft de heer v.d. Heijden blijk gegeven van een gedegen boekhoudkundige kennis, die zowel door zijn particuliere werkgevers als door de gemeentelijke instanties op de juiste waarde werden geschat. "Nadien", aldus de jubilaris, "heb ik nog een electrische automatische broedmachine uitgevonden, waarop ik patent genomen heb. Maar anderen profiteren nu daarvan, omdat het mij niet mogelijk was de verschuldigde patentgelden te blijven voldoen."

Verschillende oude herinneringen haalde onze medewerker nog op, doch waar hij deze regelmatig op schrift stelt en in ons blad publiceert, achten wij ons ervan ontslagen daarvan thans mededeling te doen. Uit ervaring weten wij, dat tal van lezers van ons blad met belangstelling steeds deze herinneringen, betrekking hebbende op de geschiedenis van oud-Tilburg, volgen.

Het huwelijk van het gouden paar werd gezegend met 13 kinderen, doch tegenslag is het echtpaar niet bespaard gebleven. Slechts vijf kinderen bleven over, t.w. vier dochters en een zoon. Een der dochters trad in de Orde van de Zusters van de Moerdijk en is thans hoofd der school te Lage Zwaluwe. Elf kleinkinderen mochten dit gouden huwelijksfeest medevieren en twee hiervan vormden 'n alleraardigst imitiatie-bruidspaartje. Zij nog vermeld, dat des avonds aan de feestelijk verlichte woning de Harmonie V.K.C. van de Hasselt een serenade kwam brengen. De bruidjes zaten in café J. de Beer in de Hasseltstraat aan een welverzorgde koffietafel aan en woonden des middags in dezelfde zaal een voorstelling bij van een goochelaar tijdens welke zij tevens op versnaperingen werden onthaald.

Bij de vele gelukwensen voegen wij vanaf deze plaats van harte de onze.