INHOUD RIETER
CUBRA HOME

 

©

Olivier Rieter & Stichting Cultureel Brabant 2022

 

 

Olivier Rieter

Het opvoeren van de Middeleeuwen

De Brabantsedag van 2013 als uiting van nostalgie

 

De Bourgondische School. De laat-middeleeuwse muziek. De Lambrekvrienden, Foto Frans van Bree

De Brabantsedag is een jaarlijks cultureel evenement in Heeze op het gebied van erfgoed en geschiedenis. In een kleurrijke optocht worden aspecten van de Brabantse identiteit uitgedrukt, waarbij het hele oude hertogdom Brabant wordt gethematiseerd. Er wordt dus over de grens met Vlaanderen gekeken en zo past het evenement in de ‘groot-brabantse’ gedachte, al staat voor de organisatie eerder dan het uitdrukken van identiteit, de historiciteit voorop. Het feest ontstond aan het einde van de jaren vijftig en kent elk jaar een eigen thema, bijvoorbeeld  de wereld van Jeroen Bosch of de schelmenstreken van Tijl Uilenspiegel. In een grote optocht gaan verschillende groepen door de straten van Heeze, elk een deelaspect van het overkoepelende thema uitdrukkend. Een jury beoordeelt de geslaagdheid van iedere bijdrage. De optocht past in een cultuur van Zuid-Nederlandse vieringen (denk aan carnaval) en processies.

In 2013 was het thema de Middeleeuwen. In wat volgt ga ik in op de beelden van de Brabantse Middeleeuwen die werden uitgedrukt in dat jaar.  Kunnen zij als uitingen van medievalisme worden aangemerkt, het creatief omgaan met de periode 500-1500 in latere tijden? In hoeverre is er sprake van nostalgie? Hoe drukt men de hedendaagse visie op de Middeleeuwen uit, de hedendaagse betekenis ervan? Gaat het om spot, actualisering of esthetiek?

Op de website www.brabantsfaam.nl staan veel foto’s van de bewuste dag die als overkoepelende titel ‘Hoezo Middeleeuws?’ had. Ook zijn er de juryrapporten over de 17 deelnemende groepen opgenomen, waaruit ik in wat volgt zal putten.

In het genoemde jaar 2013 werd het evenement op de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed opgenomen, een erkenning van het  nationale  belang ervan. Op de website www.brabantsedag.nl wordt het feest zo getypeerd: ‘Het publiek wordt geboeid met expressief of juist vertederend toneelspel. Ernst en humor, werkelijkheid en fantasie wisselen elkaar af en brengen het verleden van het Hertogdom Brabant op een geheel eigentijdse wijze tot leven. Voorafgaand aan de theaterparade biedt de Brabantse dag cabaret, kunst, toneel, straattheater en muziek.'

De winnaar van 2013 was volgens de jury vriendenkring De Rooie Hoek met het thema marktplaats.nl. Ook het publiek en de pers kozen voor deze bijdrage. Uit het rapport van de jury komt naar voren dat De Rooie Hoek de brug tussen vroeger en nu, tussen de middeleeuwen en  de 21ste eeuw met zijn internet en handel in clicks, het beste zou slaan. Die brug is een belangrijk criterium voor de jury. Zo wordt in het spel van De Rooie Hoek een marktkraam met appels getoond, in een verwijzing naar tech gigant Apple.

Wanneer men echter zou kiezen voor visuele pracht of humor zou er mogelijk voor een ander deelthema gekozen zijn. Mijn voorkeur, op basis van de op brabantsfaam.nl getoonde foto’s, gaat uit naar Vriendenkring Hopeloos met zijn bijdrage over de universiteit Leuven. Het levert iconische beelden op. Ook volgens de jury is er sprake van ‘een prachtig geheel met een grote ‘wauwfactor.’ In de carnavaleske presentatie van de eerste universiteit uit de Nederlanden (opgericht in 1425) komt vooral de andersheid van vroeger, als bron van verbazing naar voren. Het verleden verschilt immers sterk van het heden en dat zou in presentaties getoond kunnen worden. De bontheid van vroeger blijkt bijvoorbeeld uit een religieus vaandel met Adam en Eva bij hun boom op de wagen van Hopeloos. Het oogt als een geďllumineerd manuscript, maar door het hedendaags karikaturalisme waarmee de mensfiguren zijn neergezet, ontstaat er een mooie wisselwerking tussen vroeger en nu. Het vaandel is een vorm van verledenheid (een vertaling van pastness), het creatief omgaan met het vroegere in latere perioden.

 

Wetenschap als spel? Hier wordt de Leuvense universiteit uit de middeleeuwen uitgebeeld in relatie tot het geloof.

Vriendenkring Hopeloos, foto Pierre Nuijts

 

Een religieus vaandel in de stijl van een pagina van een geďllumineerd manuscript.

Vriendenkring Hopeloos, foto Gerard van den Broek

 

Een andere mooie bijdrage is van de Vriendenkring De Engelse tuin met het thema heraldiek, waar de jury echter weinig waardering voor heeft: ‘De figuratie is statisch en passief.’ Ook wordt er gerept van ‘een erg simplistische weergave van het verkozen onderwerp.’ Ik vind de wagen van deze bijdrage echter geslaagd. Ik snap wat de jury met ‘simplistisch’ bedoelt, het gaat om een bijdrage die kinderspeelgoed in herinnering roept. Toch drukt de wagen in mijn optiek de wonderlijke andersheid van het verleden anno nu goed uit. Voor veel mensen zijn de middeleeuwen een tijdperk dat bont spel in herinnering roept. De wagen van De Engelse tuin toont bontheid en esthetiek. De historicus Johan Huizinga (die het hier getoonde niet zou hebben kunnen waarderen) zag de middeleeuwers als een soort kinderen met hun behoefte aan ongeraffineerde kleur. Juist dat gegeven komt goed naar voren in de heraldische wagen van dit deelthema.

 

Heraldiek. Vriendengroep De Engelse Tuin, foto Frans van Bree

 

Ook de bijdrage van de Vriendenkring Kapelstraat is effectief. Deze vriendenkring thematiseert de spotsermoen uit de middeleeuwen, een parodie op de religieuze preek, waarin mensen worden opgeroepen om zich immoreel te gedragen. Het gegeven past bij het feest van de omkering dat het middeleeuwse carnaval was en in de bijdrage over het spotsermoen zien we zowel de kleurrijkheid van carnaval (voor veel historisch niet onderlegde mensen zijn middeleeuwen en carnaval ongeveer hetzelfde) en tonpraten. De narren in hun gele, groene en rode pakjes contrasteren mooi met de rest van de attractie. De jury meent dat de monochrone tonnen weinig uitstraling hebben, wel rept men van kleurcontrasten die ‘de tegenstellingen van het thema’ in de verf zetten. De spotredenaar op de tonkansel zorgt wat mij betreft voor een leuk vervreemdend beeld.

Tonnen en narren. Vriendenkring Kapelstraat, foto Pierre Nuijts

 

De vriendenkring Frans van Gaal thematiseert de kermis, die voortkomt uit de kerkmis, een feestelijke viering in de vorm van een jaarmarkt bij de inwijding van een kerk. Daarmee hoort de kermis bij de Zuid-Nederlandse identiteit. De wagen met houten kermisattractie is ook volgens de jury iconisch, horende bij de Brabantse collectieve herinnering, maar de jury vindt de wagen toch ook ‘voorspelbaar.’ Hoe het ook zij, ook deze attractie is een weergave van de Brabantse feestcultuur en past zo uitstekend bij het evenement dat de Brabanstedag is.

 

Kermis. Vriendenkring Van Gaal, foto Frans van Bree

 

Knipoogesthetiek

Voor het gebied dat vroeger het hertogdom Brabant was heeft de periode van de middeleeuwen een andere betekenis dan voor Nederlanders boven de grote rivieren. Voor de Zuid-Nederlander is het een tijdvak (eigenlijk moet men bij zo’n lange periode van het meervoud tijdvakken spreken) waarin onze contreien homogeen katholiek waren. Destijds was binnen de Nederlanden het Zuiden ook toonaangevend. Voor de Noord-Nederlander is vooral de Reformatie van belang, waarin men het katholicisme van de Middeleeuwen achter zich liet. In het Noorden was in de zeventiende eeuw sprake van een gouden eeuw, terwijl het gouden tijdperk van het zuiden mogelijk eerder lag, namelijk in de (late) middeleeuwen. Daarom is het een logische keuze dat in het evenement van 2013 naar de periode wordt verwezen. Zo drukt men een nostalgie uit naar een tijdvak waarin men binnen de geografische context belangrijker was en die men idealiseert. Uit de optocht van 2013 komt de Brabantse humorcultuur naar voren, net als de bontheid en het vertoon van uiterlijkheid. Het gaat om een uitdrukken van ‘bourgondische’ pracht en praal die veel Brabanders als belangrijk zien voor hun identiteit, gezien vanuit historisch perspectief, al dan niet op wankele basis.

                De hedendaagse betekenis van de middeleeuwen lijkt volgens de wagens vooral besloten te liggen in deze bontheid en andersheid. Het is een periode die gevierd kan worden. Met de historische realiteit van de middeleeuwen (eerder een grauwe bedoening met onrecht, honger en pest) heeft het niet per se van doen, maar dat gegeven uitdrukken zou ook niet passen in een feestelijke aangelegenheid als de Brabantsedag. Het evenement van 2013 is een duidelijke vorm van medievalisme, waarmee de culturele nawerking van de middeleeuwen in latere perioden bedoeld wordt. Het gaat om een speelse variant van dit medievalisme waarin de nadruk ligt op de genoemde andersheid van het verleden, dat in een spel van knipoogesthetiek aan de moderne toeschouwers wordt gepresenteerd.

 

www.brabantsfaam.nl (met dank voor de toestemming voor het gebruik van de foto’s)

www.brabantsedag.nl