CuBra

HOME

Webmagazine Cultureel Brabant
 COLOFON - RECHTEN - PRIVACY

  

Privacy

Privacyverklaring Stichting Cultureel Brabant (CuBra) ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

- Stichting Cultureel Brabant (CuBra) verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van haar website.

- Cultureel Brabant gebruikt geen cookies.

- Op een zeer beperkt aantal pagina’s, onderdeel van websites binnen CuBra, zijn plugins geïnstalleerd om webpagina’s te kunnen delen met sociale netwerken als Facebook en YouTube. Deze plugins werken door middel van codes die van Facebook en YouTube afkomstig zijn. CuBra heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende sociale media over wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

- Een en ander van het voorgaande geldt onverkort voor de websites van CuBra waar de klantgerichte / aangepaste zoekmogelijkheden van Google Custom Search zijn aangebracht.

- Bezoek aan Cultureel Brabant wordt statistisch in kaart gebracht door onafhankelijke statistische software, waarop CuBra geen invloed kan noch wil uitoefenen. Deze software verwerkt bezoekersaantallen, paginabezoek, duur van bezoek etc., maar op geen enkele manier persoonsgebonden gegevens. CuBra maakt van deze statistieken gebruik omdat de software zich in het 'open domein' afspeelt.

 

Registratie

Vanaf 23 maart 2001 is per notariële akte opgericht, en aangemeld bij de Kamer van Koophandel in Tilburg, de Stichting Cultureel Brabant, voorheen Literair Tilburg, afgekort CUBRA. De internetnamen Cultureel Brabant en CuBra zijn vastgelegd als eigendom van de Stichting Cultureel Brabant.

 

Bestuur

De Stichting Cultureel Brabant wordt bestuurd door:
Rob van der Westerlaken: voorzitter

Frans Mutsaers: penningmeester

Peter IJsenbrant: secretaris

Martin Hulsenboom: eerste lid.

Het copyright © dan wel reproductierecht van alle teksten en illustraties berust bij de respectieve auteurs; alle teksten en afbeeldingen verschijnen op de website CuBra met de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of hun rechthebbende erfgenamen. 

Overname van teksten en illustraties is toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

Voor elke vorm van verdere reproductie of verspreiding is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de auteur en de Stichting CuBra.

 

Verantwoording / disclaimer

CuBra: waarmee bedoeld is de redactie van webmagazine CuBra alsmede de stichting Cultureel Brabant

Auteur: waarmee bedoeld is een ieder die een werk aanbiedt ter publicatie op CuBra of wiens werk op CuBra gepubliceerd is.

De bijdragen op CuBra (tekst, beeld, geluid, bewegend beeld) verschijnen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs.
De auteurs vrijwaren CuBra van elke aansprakelijkheid op de inhoud van hun bijdragen.
Door hun inzending aan CuBra stellen de auteurs vast, en geven zij uitdrukkelijk toe, dat zij onmiskenbaar en onvervreemdbaar beschikken over de auteursrechten van hun bijdrage, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun bijdrage.
De redactie van CuBra behoudt zich te allen tijde het recht voor bijdragen te weigeren zonder opgave van redenen.

Aan weigering tot publicatie, met of zonder opgave van redenen door de redactie, kunnen geen rechten ontleend worden.