CUBRA
OVER POEZIE

HOME

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina
 

Olaf Douwes Dekker geweigerd als stadsdichter Breda


Olaf Douwes Dekker

De door de gemeente Breda geweigerde stadsdichter van Breda schreef onderstaande brief naar aanleiding van deze zaak aan het college.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90156
4800 RH Breda

 

  Breda, 2 februari 2005.

 

Geacht college,

  De commotie rond de instelling van een stadsdichter van Breda blijft voortduren, zo blijkt opnieuw vandaag in een column in Dagblad BN/De Stem. Hierbij wordt, als steeds, een link gelegd naar mijn functie van stedelijk volksvertegenwoordiger.
Die laatste functie wens ik in volle transparantie en integriteit te kunnen vervullen.
Het is dan ook daarom dat ik u op de hoogte wil brengen van mijn stellingname terzake, mede in het licht van de beslissing van de jury die vorige week donderdag besloten heeft mij voor te dragen voor de eretitel stadsdichter van Breda.

  Indien het College te eniger tijd wenst over te gaan tot de formele, gemeentelijk ingekaderde (en gehonoreerde) functie van stadsdichter, zal ik mij als dichter, om iedere schijn te vermijden, voor die functie niet beschikbaar stellen zolang ik als gekozen volksvertegenwoordiger werkzaam ben.

  Maximaal twee jaar zal ik met gepaste trots de door particulier initiatief ontstane titel van stadsdichter voeren. Ik zal mij hierbij als dichter inspannen de titel een zodanige inhoud te geven die recht doet aan de uitgangspunten van werkgroep en jury die aan de basis stonden van dit initiatief.

  De openbaarheid gebiedt mij deze brief in afschrift aan de gemeenteraad en aan de pers te sturen.

  Met gevoelens van hoogachting,

    Olaf Douwes Dekker.