INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger

 

't Pestorke z'n bruukske

Uit de collectie van Nel Timmermans - bezorgd door Ben van de Pol


Aangebrachte wijzigingen in rood

 

 

't Pestorke z'n bruukske

 

Overlevering:

a/ Jet Lafèbre, geb. 1912

De Duijnsberg 672 (haar als kind verteld door Jet Scheepkens uit Eindhoven)

b/ een tekst door de moeder van Leni de Bruyn / Tilburg

c/ een tekst gevonden door Cor Swanenberg op Mariaoord

 

manco's / reconstructies / vullingen zijn cursief

 

 

'k Zal'es een bekske thee gon zette. Doe wa waoter op de moor

en dan za'k 'es gon vertellen van 'nen heelen auwe pestoor.

Dieë pestoor die wonde-n-in Pruise, of nee, in Limburg, geleuf ik host.

Och nee, och nee, 't was in Holland. Dieë pestoor ha slèècht z'ne kost.

Hij was èrem, bitter èrem, mar hij gaaf ok alles weg

on de èrme van z'n perochie. Jè, 't is waor al wa'k oe zeg!

Vur z'n evenaoste zo-t-ie loope dur't hitste vuur.

IJvrig zaat ie in den biechtstoel 's aoves soms tot ellef uur.

 

't Was op 'nen zaoterdag-'n-aovond, komt 't pestorke uit de kèrk.

"Mieke," zee-t-ie tot z'n dienstmèid, "'k heb vur jouw nog 'n bietje wèrk."

"Och pestoor, lo'me toch te bed gaon, 't is al zo verschrikkelijk laot.

Midden in de naacht nog wèrke? Nee, pestoor, da's nou gin praot!"

"Mar ge moet toch irst m'n broek nog maoke, want die is gelijk kapot.

'k Kan toch mèrge zoo nie loope. Zè-de gij nou staopelzot!"

 

"Och pestoor, ik heb gin lappen", zuchtte Mie geheel ontsteld,

toen 't pestorke de historie van z'n broek heur ha verteld.

"Dan moet-te overal 's zuuke, overal 'es kijke, Mie."

"Nou," zi Mie, "ik zal 't proberen of ik hier of daor wa zie."

 

De pestoor ging nor z'n kaomer en lee vur de deur z'n broek.

Mie die zocht mar op de zolder, ze vond 'n lepke in den hoek.

Van wa kleur 't wel moch wezen of wa stof, da wies ze nie

want ze ha toch zonne ... zonne groote slaop die Mie.

Mee 'n hele grote stopnaold zette ze 't lepke toen d'r aon.

Ze bekeek 't nog 's effe, bende gek, 't zal wel gaon.

"Hè," zi Mie, "goddank da't af is. Zoo te midden van de nacht

nog een ouwe broek te lappen da-d-is boven 'ne mens z'n kracht."

 

Zachtjes op d'r tenen gong ze nor d'pestoor z'n kaomer en zee:

"Pestoor, oe broek is klaor. Ik heb 'm hier op deze stoel gelee."

"Goed m'n keind, da's goed m'n Mieke, gaode gij mar gauw nor bed,

en zörg mar da ge mèrgevruug 'n wèrm bekske koffie zet."

 

's Anderendaogs, 't was wir zondag, ging de pastoor vruug nor de kèrk.

Hij moest irst de biecht nog heure, da was altijd zondagswèrk.

De pastorie laag van de kerk wel een groot kwartier vanaf.

Daor opeens heurt ons pestorke een verschrikkelijk geblaf.

'n Groote troep lilleke honde sprongen om de priester heen.

Blaffe, keffe, janke, bromme, bijten'em haost in z'n been.

't Pestorke sloeg en schupte, mar de honde won nie weg.

En hij zi: "Koest, weg, gao hene. Vort, nor huis toe as 'k 'et zeg."

Onder al die driftigheden waait de pestoor z'ne jas omhoog.

De pestoor ha nie vergeten z'ne jas, mar z'ne toog.

Komt me daor zo'ne groote keeshond, mee z'n lilleke hondesnuit,

Vat 't pestorke bij z'n bruukske, en hil 't lepke was eruit!

Al de honde zijn gevlogen, liepen hard de keeshond nao

en 't pestorke zi achter 't hek iets, da'k gelukkig nie verstao.

 

"Da moet ik Mieke toch 'ns vraogen, hoe zoiets toch meuglijk is.

Want da is 'n wonderbaarlijk lepke, da-d-is iets wa zeker is."

Nao de mis kwam ie bij Mieke, en ie zi: "Begrep-te da?"

Mieke keek mi grote ogen, en zee heel verwonderd: "Wa?"

"'n Grote troep lilleke honden han 't op m'n broek gelaon.

Ze hebben 't lepke opgegeten, da ge d'r giesteren had ingedaon."

Mieke begon gelijk te schreuwen: "Ik ha gin lepke van fatsoen.

Och pestoor, 'k kan't host nie zeggen, mar ik zal 't nooit mir doen!

Ik docht: 't is mar vur ééne zondag, en de moeite toch nie werd.

Mèrge moet ik lappen kopen, dan moet ik toch wir nor de mert."

"Wa-d-is er m'n keind, m'n Mieke, ge moet nie janke, zè-de gek!"

"'k Zag gin lepke op de zolder, ik docht ik nim mar 't zwoerd van 't spek."

"O dan weet ik", zi de pestoor toen, "worrum dieën hond mijn ha zien gaon.

Schreuw nou mar nie mir, m'n Mieke, 't is mee 't lepke toch gedaon."

 

Wie kent deze tekst of kan hem verbeteren?