Ad Pijnenburg

 

Goirlese toponiemen uit vroeger eeuwen

 

Transcripties van protocollen in het Regionaal Archief Tilburg

 

 

Op alfabet van de veldnaam

Van Abcoven tot Zwertlant

 

 
INHOUD AD PIJNENBURG

CUBRA HOME


2019 Ad Pijnenburg & Stichting Cultureel Brabant


 

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.311 f 44V, 1.2.1565:

Abcovensen oft Gebuer Dijck.

een stuck beempden geheijten den Grooten Beempt in alder grooten zoo dijen bepaelt ende gelegen is binnen de prochie voirs: ter plaetsse geheijten beneffens den Abcoven oft Gebuer Dijck ,

 

R.310 f 9V, 29.5.1564:

Abcovense ackeren. inde

tusschen die gemeijnte van Tilborch ende Ghoerll voorts aen alle zijden aenliggende, ende

noch een stuck lants gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsse genaempt inde Abcovense ackeren bijden Baker tant aldair,

R.314 f 34V, 21.1.1568:

inde Abcovense acker opte Rijdt ,

 

Achterste Ven. aen t

R.309 f  10V, 24.5.1563:

noch een stuck lants tot weije liggende ca. derdalf lopensaet geheijten t Bosscken gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen dAchterste Ven aldaer,

R.311 f 57, 23.2.1565: Een stede te weten huijs, hoff, schuer metten gronde ende erffenis daer aen liggende ende dair toebehoorende hem toebehoorende in alder grooten alst gelegen is inder prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen d Achterste ven aldair, tusschen

R.313 f 10V, 29.8.1567: van eender weije 2 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum aen Dachterste Ven genaempt die Rouw Vennen aldair ,

R.7961 f 45V, 12.2.1570: circiter in parochia de Ghoirle ad locum aen d Achterste Ven inde Leechstraet aldair

R.7964 f 16V - 17, 21.11.1573:

Een stuck lants van vijff vierdevatsaets off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen dat Achterste ven inde Hooge Heijninghe

 

R.311 f 22V, 2.11.1565, R.312 f 38, 19.1.1566: en R.313 f 29V, 31.1.1567:

Aerll. aenden Dijck

Drije stucken erffven d ijerste tot saijlande liggende 3 lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten Aerll aenden Dijck aldair,

 

Aesvoirt. (achter bij)

R.311 f 85, 29.1.1565:

Jan de Wit Janssone ende Anthonis soen wilner Jan Lambrechts hebben wittelijck ende erffelijck vecocht overgegeven ende opgedragen heeren ende meesteren Servaes Schilder priester Een stucxken moers 34 roijen ende een vierendeel van eender roije vel circiter gelegen binnen de prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten Achter Aesvoirt aende Rielse Leije aldair

* R.7962 f 25V, 5.1.1571:

Peter soen wilner Jan Soffairts twee dordendeelen hem toebehoorende int vierendeel van eenen stuck heijvelts t geheel heijvelt vier lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle te plaetsse geheijten inde Heijningen bij Aesvoert aldair tusschen erffenisse Aesvoert aldair tusschen erffenisse Jans die Wit Janss d een zijde ende d een eijnde ende tusschen erffenisse Jan Janss Verbavelt d ander zijde.

 

R.311 f 75V, 16.3.1565:

Aexe. die

een stuck erffs geheijten die Aexe 3 lopensaet vel circiter in parochie prescripta ad locum dictum inde Abcovensche acker aldair tusschen erffnisse der wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen d een zijde ,

  

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.310 f 39, 12.3.1564:

Bakertant. aenden

Ende t vierde stuck int geheel oock 2 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia pre dicta ad locum dictum aenden Bakertant aldaer,

R.310 f 9V, 29.5.1564:

noch een stuck lants gelegen binnen de prochie voirs: ter plaetsse genaempt inde Abcovense ackeren bijden Baker tant aldair,

 

R.309 f 6, 18.5.1563:

Bedvenne. die aende d bedven

een stuck lants geheijten die Bedvenne gelegen inder prochie voorn: d een zijde ende tussen eenen gemeijnen waterlaet d ander zijde,

 

R.314 f 40V, 1.2.1568:

Biesswech. aenden (Bieswech R.7960 f 36V, 19.1.1569:)

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jans Peter Spapen, noch een stuck erffs van eenen lopensaet vel circiter in parochia predicta aenden Biesswech aldair tusschen erffenisse Jans de Wit Janssone d een zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Willems Jan Soffairts d ander zijde Streckende vanden voirs: Biesswech daer eenen gemeijnen schauwaterlaet tusschen beijde is loopende totter erffenisse der wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen

 

R.7960 f 44, 17.2.1569:

Biesacker. de (Biestacker aende in R.7962 f 12V, 11.9.1571)

Die zelve Peter een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter geheijten de Biesacker gelegen inder prochie van Ghoirle ad locum inde Ghoirlse acker aldair tusschen erffenisse Jan Peter Spapen d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Jacop Willemssen d ander zijde

Streckende vandir erffenisse Bertkens wedue Quirijn Peter Berthouts metten kijnderen totter erffenisse Peters Michiel Claessen voirs: met meer anderen wilck stuck lants die voorn: Peter tegen Joachim soen wilner Jan Gijsbrecht Olislagers onder meer andere gecocht ende vercregen hadde pro ut in litteris de

Tilborch (3 octob: 1561)

 

R.7964 f 58, 16.3.1573:

Bloem acker. den

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aenden Bakertant den Bloem acker geheijten tusschen erffenisse Jan Wouter Claes d een zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Claes Peter Aertss d ander zijde.

 

R.7964 f 56, 16.3.1573:

Bocht. die

Streckende vander erffenisse (R.7964 f 56) Niclaes Peter Aert Sterts, tot op eenen gemeijnen vairwech

den Dorenwech geheijten, noch sullen zij hebben ende erffelijck besitten een stuck ackerlants van vijff viervatsaet off dair ontrent groot zijnde geheijten den Steltacker gelegen binnen dir parochie voirs: ter plaetsse geheijten inden Abcovense acker aldair tusschen erffenisse Michiel Michielss van Ghoirle d een zijde, ende tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d ander zijde.

Streckende vander erffenisse meester Henrick Oliviers, totter erffenisse Sijmon voirs:, ende Jans Gielis Willemss Ende hijer toe soo sullen zij luijden alnoch hebben houden ende erffelijck voor hen portie besitten, een stuck lants van ontrent 1 lopensaet geheijten die Bocht gelegen binnen dir parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d een zijde,

 

R.7961 f 13, 11.9.1571:

Boij acker. den

noch soude die selve Jan in tochten besitten een stuck lants van 1 lopensaet gelegen inder parochie voirs: geheijten den Boij acker tusschen erffenisse des prelaets voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Kemp d ander zijde.

 

R.309 f 7V, 24.5.1563:

Bosch. aen d

noch een stuck lants geheijten t Clootken ca. een lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen d Bosch tussen erffensse behorende totter taeffelen der Heijligen Geest tot Ghoerl d een zijde en tussen,

 

R.7960 f 48 r - v, 10.11.1569:

Brake. die

vuijt eenen erffpacht van eenen halven mud roggen te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van eenen stuck erffenis twee lopensaet vel circiter in prochie de Ghoirle in die Brake tusschen erffenisse Claes Aelwijns op d een zijde ende ende der kijnder Michiel Jans op d ander zijde

 

R.313 f 59V, 31.3.1567:

Brant. den

Den geheellen beempt een buijnder off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Ghoirle ad locum geheijten den Brant aldair tusschen erffenisse Jan Joost Berijs ende Peter Ghijsbert Beerten d een zijde

 

R.309 f  7 - , 24.5.1563: - R312 f 4V, 20.5.1566:

Breedijcken. die.  (inde)

noch een stuck beempden ca. een buijnder, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten die Breedijcken. ook Bree dijck.

R.7960 f 44, 17.2.1569:

Adriaen soen wilner Henrick Aben Een stuck weijen van 2 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende Breedijcken over die Tijvoert

 

R.314 f 33V, 19.1.1568:

Breen dijcken. inde  (Breendijcken, R.7961 f 27, 12.12.1570)

een stuck erffs tot weije liggende 2 lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen de prochie van Ghoirle ad locum dictum inde inde Breen dijcken

aldair tusschen erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen d een zijde

 

R.309 f  7 10V, 24.5.1563:

Breerijdt. inde

een stucxken beempden ca. een lopensaet gelegen inder prochie van Ghoorll ter plaetse geheijten inde Breerijdt aldaer ongedeelt tussen erfgen: heeren Jans van Brecht ridders of zijn erfgen: voern: d een zijde en tussen den loopende stroom geheijten die Leije d ander zijde,

R.314 f 34V, 21.1.1568:

Peter soen Aert Jan Huben als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouw dochter wilner Claes Aert Sterts twee dordendeellen hem toebehoorende daer aff t dorde dordendeel Jannen soen wilner Claes Aert Sterts zijnen zwager is toebehoorende in een stuck beempden int geheel ende onbedeelt een lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve int geheel is begrijpende gelegen binnen dir prochie van Ghoirle ad locum dictum aende Bree Rijdt aldair tusschen den gemeijnen Schau stroom geheijten die Leije d een zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen heeren Jans van Brecht ridders d ander zijde ,

 

Op Breheze -  Breeheze, komt al eerder voor

R.314 f 41, 1.2.1568:

Breheze brugge. aende

Ende hijer noch een stuck beempden van eenen lopensaet vel circiter gelegen oock inde prochie voirs: ter plaetsse geheijten bijde Breheze brugge aende Rijdt tusschen erffenisse des Hijlige Geests van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse Jans van Chaem aen d ander zijde.

 

R.7961 f 13, 11.9.1571:

Breheze Rijdt. die

noch soude hij Jan voorn: indir erffelicheijt besitten een stuck beempden 1 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum die Breheze Rijdt aldair tusschen erffenisse der Taeffele des Heijlige Geest van Ghoirl d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Adriaen Matheeus Stalpairts metten kijnderen d ander zijde.

 

R.311 f 78, 16.3.1565:

Bremstraet. aende

noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock gelegen is binnen der prochie voirs: bij Connincxvoirt aende Bremstraet aldair

R.311 f 76V, 16.3.1565:

Bremstraet. inde

 

R.309 f  9V, 24.5.1563:

Buchtken. d

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten d Buchtken gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten den Spapen wech aldaer tussen,

erffenisse der erfgen: Henrick Kemp voorn: en des prelaets van Tongerloo d een zijde en

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.310 f 31, 13.1.1564:

Capsbocht.

Mariken weduwe wilner Wouter Peter Jorijssen cum tutore etc: hoer tocht ende allet recht van tochten wegen dat zij hebbende ende besittende is in eenen huijs, hoff metten gronde ende erffenisse tot weije ende heije dair aen liggende ende dair toebehoorende 17 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ende van Ghoirll ter plaetsse geheijten Capsbocht aldair,

R.7966 f 22V, 26.8.1575: Caps Bocht

 

R.7963 f 14V, 9.1.1572:

Cattenbossch. t   (R.7964 f 10, 25.8.1573: aen d Abcoven bij t Catten Bossch)

Een stuck lants twee lopensaet vel circiter, gelegen binnen der parochie ende ter plaetsse voirs:, geheijten t Cattenbossch, tussen erff(beschadigd) Peter Cornelis Adriaens voirs: d een zijde, ende tusschen erffenenisse dir kijnderen Jan Gerit Brocken d ander zijde ende

d een eijnde,

 

R.311 f 78, 16.3.1565:

Connincxvoirt. Bij  (Coningxvoirt)

noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock gelegen is binnen der prochie voirs: bij Connincxvoirt aende Bremstraet,

Conincxvoir. inde Hooghvelden.

R.7961 f 28V, 22.12.1570:

Jan soen wilner Matheeus Wouter Smits die helft bedeelt in twee stucken erffs tot heijvelde bij ende aen malcanderen liggende binnen dir parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten achter Connincxvoert, aldair d een stuck tusschen erffenisse Christoffel Jans die Wit sone aen beijde zijden aenliggende Streckende vandir erffenisse behoorende totter herberge genaempt Sint Jacop tot op eenen gemeijn waterlaet,

R.7962 f 21, 13.12.1571:

Niclaes soen wilner Peter Aert Sterts als man ende momboir van Jennekens zijn huijsvrou dochter Gerit Denijs Meijnairts Een stuck heijvelts nu ter tijt gebroken liggende 3 lopensaet vel circiter nochtans zoo groor ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten bij Coningxvoert ofte die Wildert aldaer tusschen ,

 

R.309 f  7V, 24.5.1563:

Clootken. t

Cloot. den

noch een stuck lants geheijten t Clootken ca. een lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen d Bosch tussen erffensse behorende totter taeffelen der Heijligen Geest tot Ghoerl d een zijde en tussen,

 

R.7960 f 12V, 20.5.1569:

Craech acker, den

noch een stuck lants 25? lopensaet vel circiter gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: geheijten den Craech acker tusschen erffenisse Joosten voirs: te deelle bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse dir wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen d ander zijde

 

R.7960 (315) f 9V - 10, 20.5.1569: - R.7966 f 25V, 3.10.1575: die Crombeepden.

Cromebeempden. inde

Behoudelijck dat die zelve Joost vuijt zijnen gedeelte sal gelden, te weten vuijt den stuck lants van 3 virdevatsaets inde Vensche acker een lopen roggen tsiairs erffpachts aen die Taeffele des Heijlige van Ghoirl te betalen,

vuijt den Crommen beempt eenen stuver ende eenen penning holl: tsiairs gewinchijns

aenden heeren van Tilborch te betalen ende dair toe zoo sall die voorn: Joost inden zelven beempt onderhouden sheeren schouwe vander Leije aen zijn zijde vanden voirs: erve loopende zoomen die schuldich is ende behoort te onderhouden

 

R.7959 f 76, 27.11.1568:

Cromen wech. den  (mogelijk Crommen wech (ook R.7960 f 1V, 15.4.1569)

Streckende vanden erffenisse Jans Jan Willems, tot op eenen gemeijnen missch wech den Cromen wech geheijten.

 

R.311 f 54v, 19.2.1565:

Cruijsacker. de

een stucxken erffs tot dries liggende int geheel een lopensaet off dair omtrent begrijpende off zoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten int Dorp achter de Cruijsacker wair aff d ander helft der Taeffele des Heijligen Geests binnen Ghoirll

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.309 f 7, 24.5.1563:

Dbusken.

een stuckxken erffs geheijten Dbusken,

 

R.313 f 16V, 29.12.1567:

Diepegewat. Int

Een stuck beempden hen toebehoorende gelegen binnen der prochie van Ghoirl ad locum int Diepegewat oft aen die Luijdens Voort

 

R.313 f 30, 31.1.1567:

Dijckbeempt. Den

eenen stuck beempden geheijten den Dijckbeempt hondert roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum Aerll aenden Dijck aldaer,

 

R.7965 f 43 - 44, 22.3.1574:

Donckt. die     (ook Beek !)  

Streckende vander erffenisse der kijnderen Joost Cornelis Bacx totter voirs: Oude Leije toe Ende hijer toe noch een stuck erffs tot weije liggende twee buijnder off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der parochie lest voirs: ter plaetsse geheijten in die Donckt, aldair tusschen erffenisse dir kijnderen Joost Cornelis Bacx met meer anderen d een zijde, ende tusschen dir zelver kijnderen erve ende dir erffenisse dir kijnderen Pauwels Henrick Pluijmen d ander zijde. Streckende vander erffenisse Claes Peter Aert Sterts voirs: ende meester Wouter Soffarts priester, met meer anderen, totter gemeijnte toe van Tilborch ende van Ghoirle die Donckt voirs: geheijten

 

R.311 f 35V, 22.1.1565.

Dongemans Boechten. aende Rijdt off anders

Die zelver een stuck weijen 4 lopensaet vel circiter in parocia de Ghoirle ad locum dictum aende Rijdt off anders Dongemans Boechten aldair,

tusschen erffnisse Peteren Michiel Michielssen van Ghoirl d een zijde ende

R.7966 f 23, 26.8.1575: Dongans Bocht bijden Rijdt

 

R.7966 f 22V, 26.8.1575:

Dongans Bocht bijden Rijdt

Idem nomine quo supra een stuck erffs tot weij liggende twee lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle ad locum geheijten Dongans Bocht bijden Rijdt

aldair tusschen erffenisse Peter Aert Jan Huijben z(oen) d een zijde,

ende tusschen den gemeijnen wech den Rijdt Wech geheijten d ander zijde.

Streckende vander erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen, totter erffenisse Matheeus Peter Berijs van Oerll daer eenen hoogen gracht tusschen beijde loopt, halff tot desen ende halff tot Matheeus voirs: erve behoorende zoo hij seijde Legitime et hereditatie vendiderunt et supportavit Niclaessen soen wilner Peter Aert Sterts met affgaen ende verthijen etc:

 

R.7963 f 7V, 17.10.1572:

Dordenberch. Bijden

R.7963 f 7V, 17.10.1572:

Adriaen soen wilner Henrick Aben Een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende onder sijlande heije ende weije 15 lopensaet vel circiter groot zijnde nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ad locum aenden Dordenberch bijde Tijevoert aldair tusschen erffenisse Lenaert Herman Janssen d een zijde ende tusschen die gemeijnte van Tilborch d ander zijde ende d een eijnde.

 

R.314 f 30, 12.1.1568:

Dorenacker. den

De zelve vercooperen. een stuck erffs genaempt den Dorenacker 3 lopensaet off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ad locum inde Vensche acker aldair tusschen ,

 

R.311 f 74, 16.3.1565: & R.313 f 27, 30.1.1567: R.314 f 31V 32, 13.1.1568:

Dorenwech. den

Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen zijn geweest voor scepenen ondergescreven Jan soen wilner meester Gerarts van Nerven ter eenre ende Michiel soen wilner Michiel Michielss van Ghoirle ter andere zijden

Ende hebben van zekere henne erffelijcke goeden een erffmangelinge ende erffwisselinge gedaen ende gemaeckt in manieren hijer nae volgende.

Overmidts wilcker erffmangelinge ende erffwisselinge wille soo sal die voorn: Michiel van Jannen voirs: hebben houden ende erffeijck besitten een stuck lants van drije vierdevatsaet vel circiter gelegen binnen der prochie van Ghoirle ad locum aen Deppeven

inde Abcovense acker aldair tusschen erffenisse desselffs Michiels voirs: aen beijde zijde aen liggende

Streckende vanden gemeijnen gebuer wech geheijten den Dorenwech totter erffenisse meester Henrick Oliviers zoo hij seijde

 

R.311 f 54v, 19.2.1565:

Dorp. int

een stucxken erffs tot dries liggende int geheel een lopensaet off dair omtrent begrijpende off zoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten int Dorp achter de Cruijsacker wair aff d ander helft der Taeffele des Heijligen Geests binnen Ghoirll

item:

 

R.309 f  7V, 24.5.1563:

Dorp. int

een stuck lants tot seijlant en weije liggende ca. 2 lopensaet gelegen inde prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten int Dorp

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569:

Dorps acker. inden

Inden ijersten een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter inde Dorps acker aende Meren aldair tusschen erffenisse Claes voirs: hem bij deser deellinge te deelle bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d ander zijde

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

R.309 f  7 - , 24.5.1563:

R.311 f 74, 16.3.1565:

Eppenven. d

een stuck lants ca. 3 lopensaet, gelegen in de prochie voirs: ter plaetse geheijten d Eppenven,

Gebuer Dijck.

 

R.309 f  7 & 10, 24.5.1563: & R.313 f 24, 21.1.1567:

Gebuer Hoevell. aender

Streckende van erffenisse behorende totter taeffelen des Heijligen Geest in Tilborch tot voor aender Gebuer Hoevell,

 

R.309 f  8, 24.5.1563:

gemeijnen Gebuer Vaerwech

Streckende van erffenisse der erffgen: heeren Jans van Brecht riddere voorn: tot op eenen gemeijnen Gebuer Vaerwech aldaer loopende,

 

R.309 f 20V, 13.9.1563:

Grietenacker. den

Item noch een stuck ackerlants geheijten den Grieten acker gelegen binnen de prochie voirs: inde Abcovense ackeren aldaer,

 

R.310 f 74, 28.4.1564:

Groenenwech. Den  den Gruenen wech in R.312 f 27V, 7.12.1566:

Hijer tegens sall de voirs: IJken hebben een stuck erffs 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen in Ghoirll ter plaetsse geheijten opte Rijdt genoempt t Kosters acker aldair,

tusschen Joost Laureijs Willemss Verstraten d een zijde ende den gemeijn wech geheijten den Groenen wech dander zijde,

R.7966 f 22V, 22.8.1575: en Gruenen Wech geheijten tusschen beijde is loopende,

 

R.311 f 79, 16.3.1565:

Grooten acker. den

Een stuck erffs geheijten den Grooten acker gelegen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten ainde Abcovensche acker

 

R.310 f 23, 11.12.1564:

Groote Hellen. de

een stuck weijen 4 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia de Goirll ad locum dictum de Groote Hellen aldair,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.309 f 20V, 13.9.1563:

Haeckstuck. t

Item noch een stuxken erffs gelegen binnen der prochie en ter plaetse voirs: geheijten t Haeckstuck,

 

R.309 f  9V, 24.5.1563:

Hagelcruijs. aen t

noch een stuck lants ca. 1 lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen t Hagelcruijs aldaer tussen,

 

R.7961 f 21V, 13.11.1570;

Heesbroeck. Int

geloeffden t dordendeel hem toebehoorende in een dordendeel ombedeelt van eenen stuck erffs tot beempde liggende daer den loopende stroom die Leije geheijten dwars door is loopende den geheellen beempt een buijnder vel circiter gelegen binnen dir prochie van Ghoirle ad locum int Heesbroeck

aldair tusschen erffenisse Laureijs wedue Cornelis Rijsbossch metten kijnderen d een zijde

ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d ander zijde

Streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle totter Ouder Leijen toe zoo zij seijden ,

 

R.311 f 25V, 4.12.1565.

Heeze Hoeck. inden

zijnde in een stuck beempden den geheelen beempt 1 buijnder vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum inden Heeze Hoeck aldair,

 

R.7963 f 22, 6.2.1572:

Heijdries. den

Een stuck lants van drije lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirle aldair inde Vensche acker geheijten den Heijdries tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs d een zijde ende tusschen den gebuir wech aldair d ander zijde

 

R.312 f 38, 19.1.1566:

tHeijvelt.

noch vuijt ende van de helft ombedeelt in een stuck erffs tot dries ende saijland liggende genaempt theijvelt tgeheel stuck 2 buijnder vel circiter in parochia et loco prescriptus aldair,

 

R.7966 f 25V 26, 3.10.1575:

Herstraet. Die

Een stuck lants geheijten die Herstraet acker 4 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum in die Vensche ackeren

aldair tusschen erffenisse der taeffele des Heijligeests binnen dir kercke van Ghoirle d een zijde,

ende tusschen die herbaen aen d ander zijde.

Streckende vander erffenisse der kijnderen heeren Johans van Brecht ridders met meer anderen totter erffenisse Jacops Laureijs Hoeffkens.

 

R.7964  f 1V, 4.4.1573:

Hoeffkens Driessen.

Een stuck lants in alder grooten alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten Hoeffkens Driessen bij Coningxvoert aldair tusschen erffenisse Matheeus PeterWillem Berijs van Oerle d een zijde, ende tusschen den Wildert wech aen d ander zijde.

 

R.7966 f 24V, 23.9.1575:

Hogt. inde

Een stucxken erffs tot beempde liggende in alder groote als tzelve gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Hogt aldair tusschen erffenisse Jan Peter Faessen metten kijnderen dat vanden zelven erve is d een zijde,

ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d ander zijde.

Streckende vande gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirll totter Oude Leije toe daer nochtans die Nijeuwe Leije int middel doir is loopende zoo hij seijde

 

R.309 f  10V, 24.5.1563:

Holen wech. den

Streckende van erffenisse Jan Joostens en Aerts voorn: tot op eenen gemeijnen wech geheijten den Holen wech, (Hole wech) R.314 f 34V, 21.1.1568:

 

R.7960 f 48, 10.11.1569: -  R.7961 f 13, 11.9.1571:

Hooge. Opt  

noch een stuck lants van eenen vierdevatsaets vel circiter gelegen inder parochie voirs: ad locum inde Dorps acker opt Hooge aldair tusschen erffenisse Viver wedue Gielis Willemssen metten kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse Peter Adriaen Willems d ander zijde

Streckende vander erffenisse heer Wouter Soffairts priester totter erffenisse Vranck Thonis Vrancken,

-

noch soude die zelve Jan inder erffelicheijt besitten een vierdevatsaets lants gelegen indir parochie voirs: ter plaetsse geheijten opt Hoogh aen t Hagelcruijs

 

R.7962 f 48, 11.3.1571:

Hooge Zwalue. Opte 

Cornelis soen wilner Willem Wouters vanden Loo als man ende momboir van Cornelia zijn huijsvrouw dochter wilner Joost Jan Matheus Peijmans

Een stucxken erffs t dordendeel van eenen lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen dir parochie van Ghoirl ter plaetsse opte Hooge Zwalue aldair tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijs d een zijde, ende tusschen d middelste dordendeel Matheeus Joosten soen vanden Smeel toebehoorende d ander zijde

 

R.314 f 30V, 12.1.1568:

Hooghe Heijningen. inde

De zelve vercooperen Een stucxken heijvelts van 5 vierdevaets vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum inde Hooghe Heijningen aldair tusschen erffenisse Jans Adriaen Hermans d een zijde

 

R.314 f 29V, 12.1.1568:

t Hoogheijnde. aen t

 

t Hoogheijnde. aen t

Een huijs hoff scho metten gronde ende erffenisse dair aenliggende ende daer toebehoorende 6 lopensaet vel circiter nocchtans zoo groot ende zoo cleijn als de zelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ad locum aen t Voorste Ven aen t Hoogheijnde,

aldair tusschen erffenisse Pauwels Cornelis Adriaenss d een zijde

ende tusschen der gebuer Hoevel aen d ander zijde ende aen beijden den eijnden aen liggende,

 

R.310 f 38V, 29.1.1564 :

Hoogh Velden. die

Jan soen wilner Michiel Michielssen van Ghoirll, een stuck heijvelts 5 lopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten bij Coningxvoirt inde Hoogh Velden aldaer,

R.311 f 59V, 28.2.1565:

Hoogh Velden. In de

een stuck heijvelts 2 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir prochie van Ghoirle voirs: ter plaetsse geheijten die Hoogh velden

 

R.311 f 78, 16.3.1565:

Hooghvelden. die

Ende noch een stuck heijvelts in alder grooten alst oock metten grachten aen beijde zijden inde d een eijnde gelegen is binnen der prochie voirs: aldair ontrent Connicxvoirt ter plaetsse geheijten die Hooghvelden

 

R.309 f  7 10V, 24.5.1563:

Hooge Vonderen. die

een stuck heijvelts gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten die Hooge Vonderen aldaer,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7966 f 31, 12.11.1575:

Int Dorp.

Niclaes soen wilner Peter Aert Sterts heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Jannen soen wilner meester Gerits van Nerven tot behoeff van Jannen Jacopss vanden Kerchoff eenen jairlijcken ende erffelijcke chijns van twintich carolus gulden zess stuvers een ort, 20 stuver off die werde der zelver in anderen goeden gancbaren gelde gelijck ten tijde der betalinge gemeijnlijcke cours ende ganck sal hebben ende van hant tot hant goede betalinge wesen sal voor elcken k gulden voirs: te rekenen alle jair op Onsser Liever Vrouwen Dage Lichtmisse ende voor den ijersten termijn ende dach van betalinge van Onsser Lieve Vrouwen Dage Lichtmisse nu naestcomende over een jair.

Dats vuijt ende van zijn stede te weten huijs hoff schuer metten grond ende toebehoorte ende erffenisse dair aen liggende ende dair toe behoorende acht lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum Int Dorp

aldair tusschen erffenisse der kijnderen ende erffgenamen Jan Ghijsbrechtss van Oerlle d een zijde,

ende tusschen der gebuir hoevel aen d ander zijde ende dat een eijnde.

 

R.309 f  9, 24.5.1563: (R.309 f 4V, 18.5.1563:)

Jan die Leeuws stede.

een huijs. hof, schuer, schaepskoije metten gronde en erffenisse daer aen liggende en daer toe behorende ca. 6 lopensaet,  geheijten Jan die Leeuws stede, gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten int Dorp, aldaer

 

R.311 f 76V, 16.3.1565:

Karssen acker.

Een stuck erffs geheijten Karssen acker 4 lopensat vel circiter gelegen inder prochie van Ghoirl ter plaetsse geheijten inde Abcovenssche acker aldaer ,

 

R.312 f 64, 10.3.1566:

Kerckhoffs acker. inde (Kerchoffs) ook Kerchoff Ackeren in R.7966 f 31V,                    13.12.1575

een stuck lants 5 lopensaet vel circiter nochtans in alder grooten alst gelegen is binnen der prochie van Goirle ad locum dictum inde Kerckhoffs acker ,

R.7962 f 16, 12.9.1571:

aldair tusschen eenen gemeijnen Moelenpat d een zijde

 

R.310 f 74o, 28.4.1564:

Kerckwech. opten

een stuck lants 1 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen dir prochie van Ghoirll ter plaaetsse geheijten opten Kerckwech aldair,

 

R.309 f 10V, 24.5.1563:

Kerren acker. den

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten den Kerren acker, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten den Papenwech aldaer tussen,

erffenisse des prelaets van Tongerloo d een zijde ende d een eijnde en

noch een stuck lants ca. 1 lopensaet, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten die Bedvennen aldaer tussen,

 

R.7966 f 25V - 26, 3.10.1575:

Kevie. Die ? Kovie Die ?

Noch een stuck lants die Kevie geheijten (R.7966 f 26V) twee lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie voirs: ad locum aen dat Langelant

tusschen erffenisse Hubert Gerit Henrick Janen d een zijde,

ende tusschen erffenisse Pauwels Cornelis Janen z(oen) mette kijnderen d ander zijde.

Streckende vander erffenis der kijnderen Jan Gijsbrecht Dierck Berijs van Oerll totter erffenis des godshuijs van Tongerloe ende Cornelis Thonis Ghijsbrechtss doir wilck stuck lants ten eenen eijnde waerts nae der kijnderen Jans Gijsbert Berijs van Oirl voirs: eenen voetpat doer is loopende.

 

R.309 f 6, 18.5.1563:

Koe Rijdt. die

in een stucxken boompden int geheel ca. een lopensaet gelegen inder prochie van Goerll ter plaetse geheijten die Koe Rijdt,

 

R.310 f 74, 28.4.1564:

Kosters acker. t

Hijer tegens sall de voirs: IJken hebben een stuck erffs 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen in Ghoirll ter plaetsse geheijten opte Rijdt genoempt t Kosters acker aldair,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7965 f 30, 18.2.1574:

Lamel. in

 

Lamelsche ackeren. inde

R.310 f 35, 24.1.1564: - R.312 f 66V, 15.3.1566:

Streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle totten loopende stroom aldair ende noch van ende vuijt een stuck lants oock omtrent 80 roeden off dair omtrent begrijpende gelegen aldair inde Lamelsche ackeren,

R.312 f 33, 3.1.1566 :

Adriaen soen wilner Mathijs Gerits tot Ravels,

Een stuck ackerlants 2 lopensaet off weijnich meer begrijpende gelegen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten Lamel aldair tusschen erffenisse

 

R.7961 f 13, 11.9.1571:

Lanck ackerken. Het

noch soude die voirs: Jan in tochten besitten drije vierdevatsaets lants geheijten het Lanck ackerken gelegen indir parochie voirs: aenden Biestacker

 

R.7963 f 12V, 31.12.1572:

Langelant. Int -  in R.7965 f 35, 8.3.1574, dat Lange Lant

Een stuck erffs tot dries liggende 1 lopensaet vel circiter in parochia d Ghoirle ad locum int Langelant aldair tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Peter Berijss d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Michiel Soffairts d ander zijde.

Streckende vander erffenisse Peter Henricx van Spaendonck, totter erffenisse Ghijsbert Anthonisse die Moelder ende des Heijlige Geests van Ghoirle zoo hij seijde Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Jannen soen Jans soen wilner Jans die Wit met affgaen ende verthijen etc:

 

R.311 f 76v, 16.3.1565:

Langhvoirt. die  (Langevoirt 1568)

noch de helft in een stuck beempden geheijten die Langhvoirt in alder grooten als den zelven geheellen beempt gelegen is binnen dir prochie voirs: tusschen erffnisse Goiaert Cornelis sBeijen d een zijde ende tusschen erffnisse meester Aerts ende Lijskens zijnder suster kijnderen Claes Aert Sterts d ander zijde,

R.309 f  9V, 24.5.1563:

een stuck beempden ca. een buijnder, gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten die Langsvoert aldaer tussen,

R.312 f 37, 15.1.1566:

Streckende vander gemeijnder straten geheijten die Langhvoirt voirs:

 

R.7960 f 32 - V, 12.1.1569:

Leegh Straet. inde (Leechstraet).  R.7965 f 1, 15.4.1574: aen D achterste Ven.

Ende noch een stuck weijen 2 lopensaet vel circiter gelegen inder prochie voirs: ad locum inde Leegh Straet aldair tusschen erffenisse Denijs Gerit Denijs Meijnaerts voirs: d een zijde ende tusschen die gemeijn straet d ander zijde

Streckende vander erffenisse behoorende totter herberge tot Ghoirl genoempt Sint Jacop, totter erffenisse Adriaenkens wedue Willem Jan Soffairts metten kijnderen zoo hij seijde ,

 

R.311 f 57, 23.2.1565:

Leeuwerikebraeck. die

noch een stuck lants geheijten die Leeuwerikebraeck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs:

 

R.7966 f 24V, 23.9.1575:

Leije. Oude Nieuwe

Joost soen wilner Laureijs Willem Verstraten

Een stucxken erffs tot beempde liggende in alder groote als tzelve gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Hogt aldair tusschen erffenisse Jan Peter Faessen metten kijnderen dat vanden zelven erve is d een zijde, ende tusschen erffenisse der erffgenamen Laureijs Henrick Zwijssen d ander zijde.

Streckende vande gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirll totter Oude Leije toe daer nochtans die

Nijeuwe Leije int middel doir is loopende zoo hij seijde

Legitime et hereditatie vendiderunt et supportavit Jannen soen wilner Peter Peter Faessen voirs: met affgaen ende verthijen etc:

 

R.310 f 74o, 14.4.1564: (bij fol. 66)

Loo. in d

Ende dair toe een stuxken erffen 18 roijen off dair omtrent in parochia prescripto in Dloo aldair,

 

R.313 f 12, 27.9.1567:

Luijdensvoirt. Inde  (inde Luijensvoert in R.7961 f 10V, 26.5.1570)

Een stuck beempden een buijnder off dair omtrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn als den zelven gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Luijdensvoirt ,

R.7964 f 20, 12.12.1573:

dat dordendeel in eenen stuck beempden den geheellen beempt 8 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum in Luijdensvoert aldair den geheelen beempt tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d een zijde

ende tusschen erffenisse Jan Henrick Janss d ander zijde

Streckende met beijde den eijnden aende gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle daer den stroom van Aerll comende int middel doir is loopende zoo zij seijden

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569:

Meren. aenden  -  die Meren in R.7962 f 12V, 1571:

Inden ijersten een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum achter inde Dorps acker aende Meren aldair tusschen erffenisse Claes voirs: hem bij deser deellinge te deelle bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d ander zijde

 

R.309 f 7V & 39, 24.5.1563: & R.310 f 38V, 12.3.1564:

Mispelacker. aen t dorp.

een stuck lants ca. 2 lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten aen t Dorp genaempt den Misper acker tussen,

 

t tweede stuck int geheel 5 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia et loco prescriptis geheijten den Mispel acker,

 

R.310 f 74, 28.4.1564:

Moolenpat. opte

noch een stuckxken erffs 5 vierdevatsaits offte dair omtrent begrijpende gelegen inder prochien voirs: ad locum opte Moolenpat aldair,

 

R.7959 f 77V, 27.11.1568:

Mortel. aenden  (zie ook Vensche acker)

De zelve alle.  vuijtgenomen Jacop Laureijs Hoeffkens voor zoo veelle zijn contingent is aengaende. alle alsulcke gedeelte, recht, ende toeseggen hen tsamentlijck toebehoorende in twee stucken lants, beijde binnen dir parochie van Ghoirle gelegen dat eene 1 lopensaet vel circiter gelegen aenden Mortel, aldair tusschen erffenisse Peter Michiel Soffairts aen d een zijde, ende tusschen erffenisse tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens voirs: aen d ander zijde.

 

R.7959 f 75V, 26.11.1568:

Ossenacker. den

Een stuck erffs van eenen lopensaet off dair ontrent nochtans zoo groot ende zoo etc: binnen dir parochie van Ghoirle inde Vensche acker geheijten den Ossenacker tusschen erffenisse Adriaen Thonis Claes Aelwijns d een zijde, ende tusschen erffenisse der wedue heeren Johans van Brecht ridders metten kijnderen aen d ander zijde,

 

R.314 f 22, 13.10.1568:

Ouden Grave. aende

Hier tegens zoo sall Lijsbeth d oude voirs : hebben houden ende erffelijck voor haer portie besitten de helft ombedeelt in een stuck erffs tot beempt eensdeels ende eensdeels tot heijvelt liggende t geheel stuck erffs 1 buijnder vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende Ouden Grave aldair tusschen erffenisse des rectoirs van Onsser Liever Vrouwen altair inde kercke van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Thonis Gijsbrechtss d ander zijde

R.334 f 52V, 22.6.1587: foto

Oud Graiffve. de

eenen stuck beemden ende heijvelts aen malcanderen liggende binnen de  prochie van Ghoorle ter plaetse geheijten aen de Oude Graiffve

 

R.309 f 5 & 5V, 18.5.1563:

Oude Stede. d

een huijs, hof, schuer, schop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende, geheijten d Oude stede ca. 2 lopensaet gelegen in de prochie van Ghoerll ter stede geheijten int Dorp,

Streckende vander Gebuer Hoevell tot erffenisse behoorende totter taeffelen des Heijligen Geests van Tilborch,

 

R.312 f 35, 11.1.1566:

Oversche Veken. dat

eenen stuck lants geheijten dat Oversche Veken tnegentich roeden lants off dair ontrent begrijpende gelegen inder prochie van Ghoirl ter stede geheijten Lamel,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7959 (314) f 42V, 30.1.1568: (R.7959 f 75V, 27.11.1568:)

Palaijs. t

Een stuck weijen geheijten tPalaijs 3 lopensaet ende 7 roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende watermoelen aldair tusschen erffenisse Jaspar Anthonis Smoelders d een zijde ende tusschen die gemeijn gebuirstraet d ander zijde ende d een eijnde

Streckende metten anderen eijnde opten Moilendijck zoo hij seijden ,

 

R.309 f 10V, 24.5.1563:

Papenwech. den

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten den Kerren acker, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten den Papenwech aldaer tussen,

erffenisse des prelaets van Tongerloo d een zijde ende d een eijnde en

noch een stuck lants ca. 1 lopensaet, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten die Bedvennen aldaer tussen,

R.6955 (310) f 53, 2.3.1564:

Papenwech. aenden

Ende hijer toe noch een stuck lants 2 lopensaet vel circiter in parochia prescripta ad locum dictum dBuchten aenden Papenwech aldair,

 

R.311 f 5V, 19.5.1565:

Potacker. den

Ende d andere stuck geheijten Den Potacker gelegen ter plaetsse genaempt omtrent den Papenwech aldair,

 

R.7960 f 9V 11V, 20.5.1569:

Put acker. den

noch een stuck lants den Put acker genaempt een lopensaet stijff off dair ontrent begrijpende in parochia predicta ad locum inde Vensche acker tusschen erffenisse des rectoirs van Sinte Catherijnen ende Barbara altair inder kercke van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse Margriet wedue Wouter Panis metten kijnderen d ander zijde

 

R.7959 f 75V - 77, 27.11.1568:

 

R.313 f 10V, 29.8.1567:

Rouw Vennen. die

van eender weije 2 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum dictum aen Dachterste Ven genaempt die Rouw Vennen aldair

 

R.309 f  7, 24.5.1563:

Reeck. opte

noch een stuck erffs eensdeels tot saijlande en eendeels tot dries liggende, t samen ca. 7 lopensaet gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten opte Reeck aldaer tussen,

 

R.7962 f 26, 5.1.1571:

Rips. die

Ende noch vuijt ende van eenen stuck lants die Rips geheijten 3 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum inde Vense acker tusschen erffenisse Cornelis Willem Wouters vanden Loo d een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Willem Wouters vanden Loo d een zijde ende tusschen erffenisse Joost Gerit Denijs Meijnairts d ander zijde

 

R.7960 f 9V - 10, 20.5.1569:

Rispt. die

noch een stuck lants die Rispt geheijten van 1 lopensaet vel circiter in parochia predicta ad locum inde Vensche acker tusschen desselffs Claes erve hem te deelle bevallen d een zijde ende tusschen erffenisse der wedue Everarts van Eethen cum pueris (met haar kinderen) d ander zijde

 

R.309 f 5 & 5V, 18.5.1563:

Rijdt. aende

een stuck lants ca. 2 lopensaet, gelegen inder prochie voirs: ter plaetse geheijten Rijdt aldaer ,

R.309 f 6, 18.5.1563:

Rijdt. die

noch een stucxen erffs tot dries liggende binnen der prochie voirs: ter plaetse geheijten die Rijdt ca. 42 roijen tussen,

R.309 f  7, 24.5.1563:

Reijdt. opte

 

R.310 f 74n, 28.4.1564:

Rijwech. den

Streckende van eene gemeijns wech geheijten den Rijwech totter erffnisse IJkens ,

 

R.309 f  10V, 24.5.1563:

Rijdtwech. den

Streckende van erffenisse heeren Jans van Brecht ridders of zijnder erfgen: tot op eenen gemeijnen wech geheijten den Rijdtwech

 

R.310 f 7, 5.5.1564:

Rouveldekens.

een stuck weijen ca. 2 lopensaet, gelegen binnen der prochie van Ghoerll ter plaetsse genaempt aen d Achterste Ven geheijten t Rouveldeken aldaer,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.313 f 27 27V, 30.1.1567:

Saelden. Die

Die zelve alnoch vuijtgenomen Stevenen, vijff zeste gedeelte in een stede te weten huijs, hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende met een stuck beempden dair achter aen liggende geheijten die Saelden gelegen binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten bijde Kerck aldair tusschen erffenisse heer Jan Goessens priester ende der wedue heeren Jans van Brecht ridders metten kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse Adriaens Thonis Claes Aelwijns ende des prelaets van Tongerloe d ander zijde ,

 

R.7964 f 56V 57, 16.3.1573:

Scherpenberch. den

noch vijff 6e gedeelte in dat vierendeel van eenen heijvelt dat geheel heijvelt den Scherpenberch geheijten gelegen rontsomme inde gemeijnte van Tilborch teijnden den Abcovensen dijck zoo zij seijden.

 

R.7960 f 32 - V, 12.1.1569:

Sint Jacop. herberg

Ende noch een stuck weijen 2 lopensaet vel circiter gelegen inder prochie voirs: ad locum inde Leegh Straet aldair tusschen erffenisse Denijs Gerit Denijs Meijnaerts voirs: d een zijde ende tusschen die gemeijn straet d ander zijde

Streckende vander erffenisse behoorende totter herberge tot Ghoirl genoempt Sint Jacop, totter erffenisse Adriaenkens wedue Willem Jan Soffairts metten kijnderen zoo hij seijde ,

 

R.312 f 62V, 10.3.1566: & f 67. R.7964 f 11, 9.9.1573:

Smale Dijck. aendie   Smalendijck

Een stuck erffs tot beempde ende heijvelt liggende acht lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirl ad locum aende Smale Dijcken aldair tusschen erffenisse ,

 

R.7960 f 36V, 19.1.1569:

Spaijt acker. den

eenen stuck lants geheijten den Spaijtacker 3 lopensaet groot zijnde gelegen indir prochie van Ghoirle ad locum inde Abcovense acker aldair tusschen erffenisse Jan Jacop Willem Melijs metten kijnderen d een zijde ende tusschen erffenisse meester Henrick Oliviers d ander zijde

 

R.309 f  9V, 24.5.1563:

Spapen wech. den

noch een stuck lants ca. 2 lopensaet geheijten d Buchtken gelegen inder prochie van Ghoerll ter plaetse geheijten den Spapen wech aldaer tussen,

erffenisse der erfgen: Henrick Kemp voorn: en des prelaets van Tongerloo d een zijde en

 

R.314 f 31V, 13.1.1568:

Spuijt acker. die

een jairlijcken ende erffelijcken chijns van tzestich stuver alle jair te vergelden op Onsser Liever Vrouwen dach Lichtmisse ende voorden ijersten termijn ende dach van betalinge van Lichtmisse nu naestcomende over een jair vuijt ende van eenen stuck lants van 4 lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ter plaetsse achter inde Abcovense acker geheijten die Spuijt acker aldair tusschen erffenisse Jans meester Gerits van Nerven ende der dochteren meester Cornelis van Nerven zijns brueders voirs: d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Willem Henricx met zijnen consorten d ander zijde,

 

R.312 f 51, 21.2.1566:

Stappeghoir. aen

Een stuck erffs nu tot ven ende groesvelt liggende eertijts vuijtgestoken zijnde 1 lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn alst gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen Stappeghoir aldair ,

 

R.309 f  8, 24.5.1563:

Steenvoert. die

noch een stuck beempden ca. 4 lopensaet, gelegen inder prochie van Ghoorll ter plaetse geheijten die Steenvoert aldaer tussen

 

R.7964 f 56, 16.3.1573:

Steltacker. den

Streckende vander erffenisse (R.7964 f 56) Niclaes Peter Aert Sterts, tot op eenen gemeijnen vairwech

den Dorenwech geheijten, noch sullen zij hebben ende erffelijck besitten een stuck ackerlants van vijff viervatsaet off dair ontrent groot zijnde geheijten den Steltacker gelegen binnen dir parochie voirs: ter plaetsse geheijten inden Abcovense acker aldair tusschen erffenisse Michiel Michielss van Ghoirle d een zijde, ende tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d ander zijde.

Streckende vander erffenisse meester Henrick Oliviers, totter erffenisse Sijmon voirs:, ende Jans Gielis Willemss Ende hijer toe soo sullen zij luijden alnoch hebben houden ende erffelijck voor hen portie besitten, een stuck lants van ontrent 1 lopensaet geheijten die Bocht gelegen binnen dir parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Sijmon Peter Faessen d een zijde,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.309 f  7, 24.5.1563:

tHichvoert.  (Tijvoert ?)

een stuck lants geheijten tHichvoert 2 lopensaet 21 roijen vel circiter gelegen inder prochie ende plaetsse voirs:

R.311 f 80, 16.3.1565:

Thichvoert.

noch een stuck erffs geheijten Thichvoert gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffnisse Michiels Michielssen van Ghoirl voirs: d een zijde ende

 

R.7960 f 27V, 18.11.1569:

Thijenvoort. Aen die  -        die Thijenvoertse Leije.  -          die Tijvoert  - inde Tijevoert  -

inde Tijevert (R.7962 f 16, 12.9.1571)

Een stuck erffs tot heije ende weije liggende 10 oft 11 lopensaet off dair ontrent begrijpende nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der der prochie van Ghoirle ad locum aen die Thijenvoort aldair tusschen erffenisse Jan Willem Aertss met zijne kijnde daer eenen waterlaet die Thijenvoertse Leije geheijten tusschen beijde loopt d een zijde ende tusschen die gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle d ander zijde ende d een eijnde

R.7965 f 42V, 21.3.1574:

Streckende vander erffenisse der kijnderen heeren Johans vanden Wijngarde ridders die Vloet geheijten totten waterlaet toe die Tijevoirt voirs: geheijten dair eenen affgegravenen wech tusschen beijde loopt wilcken wech tot desen erve is behoorende zoo hij seijde

 

R.313 f 37V - 39V, 9.2.1567:

Thoren. den

een stuck erffs van 3 lopensaet min 9 roijen vel circiter in parochia et loco prescriptis geheijten den Thoren ,

 

R.309 f 6, 18.5.1563:

Twee Pat. opten

een stuck lants ca. 2 lopensaet, ter plaetse geheijten opten Twee pat aldaer, den gemeijnen Gebuerwech aldaer loopende d ander zijde,

R.309 f  8, 24.5.1563:

noch een stuck lants ca. 1 lopensaet gelegen in de prochie voirs: ter plaetse geheijten opten Tweepat,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7964 f 55, 16.3.1573:

Valenacker. den

 

R.7963 f 25, 19.2.1572:

Veestraet. bijde

Sijmon soen wilner Jan Thonis Sherden heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Mercelis soen wilner Aerts van Vessem hem tot zijnen rechte van tochten ende zijnen wittigen kijnderen ende kijnts kijnderen ten erve te blijven eenen jairlijcken ende erffelijcken chijns van 35 stuver te vergelden alle jair op Onsser Liever Vrouwen dach Licht misse ende voorden ijersten termijn ende dach van betalinge tot Lichtmisse nu naest comende vuijt ende van zijnen huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende vier lopensaet vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum aende Hooge Heijninge bijde Veestraet

aldaer tusschen erffenisse Gielis Jan Zwagemakers d een zijde

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch d ander zijde ende d een eijnde

Streckende metten anderen eijnde aende voirs: Veestraet zoo hij seijde

 

Veltrijt. dir     R.312 f 30V, 3.1.1566: (Veltrijdt. inde R.7960 f 36V, 19.1.1569:)

een stuck erffs tot heije ende weije liggende metten grachten aen beijde zijden ende aen d een eijnde halff, 3 lopensaet vel circiter in parochia prescripta ad locum dictum aen dir Veltrijt aldair

 

R.311 f 57, 23.2.1565:

Vensche ackeren: in die

Jan soen wilner Adriaen Gerit Mijs de ionghe Een stede te weten huijs, hoff, schuer metten gronde ende erffenis daet aen liggende ende dair toebehoorende hem toebehoorende in alder grooten alst gelegen is inder prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aen d Achterste ven aldair tusschen ,

noch hier toe een stuck lants geheijten D wit stuck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: in die Vensche ackeren

R.312 f 19V, 14.10.1566:

binnen der prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten inde Vensche acker bij Conincxvoirt aldaer tusschen erffnisse des prelaets van Tongerloe d een

 

R.314 f 30, 12.1.1568:

Vense ackers. inde

De zelve vercooperen. een stuck erffs van eenen loopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is Goirl ad locum inde Vense ackers aldair

tusschen erffenisse des prelaets van Tongerloe d een zijde ende tusschen erffenisse Jans Henricx van Dun daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde loopt d ander zijde,

R.7959 f 76v, 27.11.1568:

Die zelve alle. Een stuck erffs van eenen lopensaet vel circiter gelegen indir parochie van Ghoirle aldair inden Vensche acker aende Herbaen,

R.7960 f 4V, 7.10.1569:

Jan soen wilner Goiaert Hoeffkens Een stuck saijlants 1 lopensaet

vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ad locum inde Vensche acker aenden Mortel tusschen erffenisse Jan Michiel Michielss van Ghoirle d een zijde ende tusschen erffenisse Jan Willem Aertss ende Jan Adriaen Herman Aert Naijens d ander zijde,

 

R.310 f 23, 11.12.1564:

Venwech. aenden - den (gemeijnen Venwech in R.7960 f 12V, 20.5.1569:)

een stuck erffs oock 2 lopensaet vel circiter (ongeveer) in parochia predicta (voornoemd) ad locum aenden Venwech aldair,

 

R.312 f 15, julij 1566:

Vullen Ven. dat

van eenen stuck lants vijff lopensaet

vel circiter gelegen inder prochie van Ghoirl geheijten dat

Vullen Ven tusschen erffenisse der persoenschapn van Ghoirl

d een zijde ende tusschen die gemeijnte van Tilborch d ander zijde,

 

R.310 f 24,  11.12.1564:

Voorste Ven. aen t   Vorste Ven. aen t

een stuck lants 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende nochtans in alder grooten als tzelve metter maten bevonden sall wordden gelegen binnen de prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten aen t Voorste Ven aldaer,

 

R.7965 f 33 33V, 8.3.1574:

Vossenhol. Dat

Noch een stucxken lants dat Vossenhol geheijten, in alre grooten alst oock gelegen is binnen der parochie ende ter plaetsse voirs: tusschen erffenisse Laurens Aert Thijssen d een zijde ende d een eijnde ende tusschen erffenisse Jan Henrick Geritss d ander zijde.

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.312 f 1V, 7.3.1566:

Wachtelberch. aenden

een huijs hoff metten gronde ende erffenisse dair aen liggende ende dair toebehoorende 29 roijen vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als t zelve gelegen is binnen dir prochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten aenden Wachtelberch aldair tusschen erffnisse der erffgenamen van Michiel Wouter Soffairts d een zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen heeren Jans van Brecht ridders d ander zijde.

Streckende vander gebuer Hoevel tot op eene gebuer Kerckpat aldair loopende

 

R.310 f 22V- 23, 11.12.1564:

Wennincxvoirt. Inde     (Wennigxvoirt 4.6.1569) (Weningxvoirt)

een stuck beempden 6 lopensaet vel circiter (ongeveer) gelegen binnen der prochie van Ghoirll ter plaetsse geheijten inde Wenincxvoirt aldair,

R.313 f 13V, 21.11.1567:

parochia de Ghoirle ad locum dictum inde Wenningxvoert

 

R.310 f 74m, 28.4.1564: (bij fol. 73)

Wilderen. inden

een stucxken heijveldts int geheel 2 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen inder prochie voirs: ter plaetsse geheijten inde Wilderen achter D laer tusschen ,

Wildirt. inden (R.7959 f 77V, 27.11.1568:

Wildairt. den  (R.7960 f 35 -V, 19.1.1569:

Wildert. 11.9.1571:

 

R.7966 f 22V, 22.8.1575:

Wilt. Inden

Cornelis soen wilner Willems vanden Kerchoff, Een stuck lants van vijff vierdevatsaets ende 1 roijen vel circiter in parochia de Ghoirle ad locum inden Wilt

aldair tusschen erffenisse Jan Jan Soffaerts daer den gemeijnen Molenpat tusschen beijde is loopende d een zijde,

ende tusschen erffenisse Joost Diercx z(oen) ende Jan Jacop Janss met meer anderen d ander zijde.

 

R.7964  f 1V, 4.4.1573:

Wildert wech. den

Cornelis soen wilner Anthonis Gijsbrechts Een stuck lants in alder grooten alst gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ter plaetsse geheijten Hoeffkens Driessen bij Coningxvoert aldair tusschen erffenisse Matheeus PeterWillem Berijs van Oerle d een zijde, ende tusschen den Wildert wech aen d ander zijde.

 

R.7959 f 74V, 26.11.1568:

Wilsacker. inde

Een stuck lants van eenen lopensaet vel circiter nochtans zoo groot ende zoo cleijn als tzelve gelegen is binnen der prochie van Ghoirle ad locum in die Vensche acker oft inde Wilsacker, aldair tusschen erffenisse Jacop Laureijs Hoeffkens d een zijde, ende tusschen erffenisse Jan

Henricx van Dun d ander zijde,

 

Wilt. aen t - inden

R.309 f 45V, 10.3.1563: - R.311 f 35V, 22.1.1565

huijs hof schuer schaepskoije mette gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toebehoorende in alder grooten zoo wijlen heer Jan Soffaerts voirs: daer vuijt verstorven is ende daer hij te woonen plach gelegen binnen der prochie van Ghoorlle ter plaetse geheijten aen t Wilt eijnde

 

R.7961 f 37, 27.1.1570:

Wiltbroeck. Int

t vierde gedeelte hem toebehoorende in eenen stuck erffs tot heije ende beempden liggende in alder groote als tzelve geheel stuck gelegen is binnen der parochie van Ghoirle ad locum int Wiltbroeck aldair tusschen erffenisse dir kijnderen Jan Michiel Soffairts d een zijde

ende tusschen die gemeijnte van Tilborch ende van Ghoirle d ander zijde ende beijde den eijnde aen liggende zoo hij seijde

 

R.314 f 43, 3.2.1568:

D Wilt Eijnde. aen

 

R.314 f 40V, 1.2.1568:

Winckelhoeck. inden

noch de helft ombedeelt in een stuck heijvelts tgeheel heijvelt 3 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir prochie voirs: ter plaetsse geheijten inden Winckelhoeck aldair tusschen erffenisse Joost Gerit Denijs Meijnairts d een zijde ende tusschen erffenisse Wouter Aerts Jan Huben aen d ander zijde

 

R.311 f 57, 23.2.1565:

Wit stuck. d

een stuck lants geheijten D wit stuck gelegen inder prochie ende ter plaetsse voirs: in die

Vensche ackeren

R.7960 f 32 - V, 12.1.1569:

Zweers acker.

noch een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter gelegen oock inder prochie ende ter plaetsse voirs: geheijten Zweers acker aldair tusschen erffenisse Jan Ghijsbrechts soen van Oerll d een zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Lamberts Janssen van Haderdinck d ander zijde,

Streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jacomijne dochter Aert Vincent Matheeuss met meer anderen ,

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z

 

R.7961 f 60, 15.4.1570:

Zwartlant. Dat t Zwartlant

Een stuck lants van twee lopensaet vel circiter gelegen binnen der parochie van Ghoirle ad locum geheijten Dat Zwartlant aldair tusschen erffenisse Jans die Wit Janssen d een zijde ende d een eijnde, ende tusschen erffenisse Bertken wedue Henrick Ravels d ander zijde ,

 

R.309 f  8, 24.5.1563:

Zwertlant. t

noch een stuck lants ca. een lopensaet, gelegen inder prochie voirs: geheijten t Zwertlant tussen erffenisse der persoenschappen van Goerll d een zijde en tussen,

Zwertlant. t   - (de Abcovense ackeren.)

R.7965 f 37V, 14.3.1574:

Jan soen wilner Peter Spapen Een stuck lants van 2 lopensaet vel circiter gelegen binnen dir parochie van Ghoirle ad locum in des Dorps acker genaempt dat Zwertlant tusschen erffenisse der kijnderen Quirijn Peters d een zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Schuermans d ander zijde.

 

A B C D E G H I J K L M O P R S T V W Z