CUBRA HOME
INHOUD SANCTUS ODULPHUS

Copyright 2014 van deze digitale presentatie: J. Rietveld & Stichting CuBra

Sanctus Odulphus - door J. Rietveld

 

< Terug naar Acta Sanctorum

 

Illustraties bij Acta Sanctorum

Tegen de pilaren in de Sint-Jan in Den Bosch staan heiligen afgebeeld die op de één of andere manier “van het bisdom” zijn: natuurlijk ontbreekt Odulphus dus niet. De beeldhouwer zet een bescheiden, wat vermoeid uitziende figuur neer die enkele van zijn vaste attributen heeft: nap, boek, steen en kanunnikenuitdossing.

Beeld uit het atelier van H. v.d. Geld, Den Bosch, 1919.

< Terug naar Acta Sanctorum

Weliswaar niet het bedoelde Martyrologium (kon ik niet vinden), maar behorende tot de manuscripten van de Mariakerk te Utrecht

< Terug naar Acta Sanctorum

Huidige vindplaats

Nummer

folia

Jaartal

Herkomst

St.-Omer, Gemeentebibl.

Ms. 775

f. 2v-4v

10e -11e eeuw

Klooster

St. Bertin

Brussel K.B.

380-2

f. 214r-216r

11e eeuw

Laurentiusabdij, Luik

Parijs, BNF

10870

f. 6v-8r

12e-13e eeuw

Klooster Echternach

Oxford, Bodleian

Rawl. A 287

f. 43r-47r

13e eeuw

Evesham Abbey

Utrecht, Universiteitsbibl.

392 III H 10

f. 2v-4v

± 1419

Klooster Nieuw Licht b. Utrecht

Brussel K.B.

9636

f. 55r-57r

vóór  1434

Fraterhuis Zwolle

Berlijn, Staatsbibl.

Fol 706

f. 186v-187v

± 1460

??

Den Haag K.B.

70 E 21

f. 1r-9r

1461

Catharineklooster, Muiden

Keulen, Hist. Archiv

W 164

f. lxiiir-lxvir

1463

??

Utrecht, Universiteitsbibl.

390 II B 4

f. 76v-77v

 

 

Den Haag K.B.

73 f 21

f. 63r-66r

15e eeuw

Klooster Weesp

Parijs, Bibl. Municipale

1736

f. 27r-28r

15e eeuw

Klooster St. Maartensdal, Leuven

Wenen,  Österreichische Nationalbibl.

SN 12706-12707

f. 180v-182v

15e eeuw

??

Wenen, Österreichische Nationalbibl.

SN 12754

f. 109r-114r

15e eeuw

Klooster Korssendonk b. Turnhout

Wenen, Österreichische Nationalbibl.

SN 12811

f. 207v-208v

15e eeuw

??

Gent, Universiteitsbibl.

421

f. 116v-118v

15e eeuw

??

Alkmaar Regionaal Archief

128 A 1

f. 225v-228v

± 1514

 

< Terug naar Acta Sanctorum

Afgebeeld hier het zegel van het Mariaklooster te Staveren, dat gesticht is door Odulphus; aan weerszijden van Maria-met-kind twee aanbiddende monniken. Rechts boven: “-igillu-“(zegel), links boven: “stauro-“ (Staveren), de rest kan ik zo gauw niet ontcijferen.  (14e eeuws).  Anderen noemen het klooster met nadruk “Sint Odulphusklooster”, en menen de naam in de linker benedenhoek te ontwaren.

< Terug naar Acta Sanctorum

Odulphuskerk te Borgloon (Losse, Looz) in België

< Terug naar Acta Sanctorum

Foto van de beroemde toren van Barneveld, waar Jan van Schaffelaar in 1482 van af sprong toen de toren tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd belegerd. Het standbeeld is te zijner ere.
In die tijd en tot aan de Reformatie was de kerk toegewijd aan de Heilige Odulphus, maar daarna werd het een protestantse kerk. Er is in Barneveld nog wel een katholieke St.-Odulphusparochie met een heel nederig kerkje.

Foto Wikipedia.

< Terug naar Acta Sanctorum

Op “een steenworp” (maar dan niet de steen van het wonder) van Odulphus’ stichting te Staveren staat deze katholieke parochiekerk, uiteraard van St.-Odulphus, op een keileemheuvel waarop het dorp Bakhuizen staat. Enkele van de illustraties (de muurschilderingen) zijn hier te vinden.
Bouw: W. ter Riele, 1912-13

< Terug naar Acta Sanctorum

Dit is een zgn. “kopreliquiarium”, een houder voor de schedel (of delen daarvan) van een persoon die men dat waardig achtte. Dit bevat, of bevatte eens, stukken van het schedeldak van Sint Frederik, Bisschop van Utrecht. Het werd op 12 juni (!) samen met een dergelijk stuk edelsmidswerk dat Odulphus voorstelde (met een bonnet uiteraard i.p.v. een mijter) in Amsterdam bij het Olofspoortje ten toon gesteld zodat het volk daarbij zijn gebeden kon storten. De reformatie maakte natuurlijk een einde aan dit soort “Paapse streken”.

Toen deze reliquiaria niet meer konden worden uitgestald, werden ze aanvankelijk in een geheim depot geborgen, maar kwamen daarna via onbekende omzwervingen in het bezit van de oudkatholieke St. Frederik-St. Odulphusparochie in Leiden. Rond 1850 raakte deze parochie in geldnood en verkocht de stukken. Sint Frederik kwam in Rijksmuseum terecht, maar Odulphus verdween uit het zicht en is nog steeds spoorloos. Maker van Frederiks kop was ene Elias Scherpswert, gemaakt in 1362.

De stukken schedel zullen wel uit de reliquiaria gehaald zijn alvorens ze in de verkoop gingen en zouden dan gezocht moeten worden in de depots van de Oudkatholieke Kerk in Utrecht.

< Terug naar Acta Sanctorum

De nap van St. Odulphus, zoals gefotografeerd in het Museum het Catharijneconvent te Utrecht.

< Terug naar Acta Sanctorum

Grotere weergave

< Terug naar Acta Sanctorum

In de naam “Starum” herkent men zonder moeite Staveren. Het klooster lag dus in wat nu zee is: het “Vrouwenzand”. Volgens de legende bemoeide de Heilige zich dus zelf met het lot van zijn stichting: een vesting wilde hij er niet van laten maken. Later werd het verplaatst naar Staveren stad en nog later (in Benedictijnse handen) naar Himmelum (Hemelum) en nog weer later verzwolg de Reformatie dit alles.

< Terug naar Acta Sanctorum

In de palm van de zilveren hand hier afgebeeld zit een vingerkootje van Odulphus. Apostolisch Vicaris Sasbout Vosmeer liet in 1620 wat er nog restte van de heiligengraven in Utrecht inpakken en het land uit transporteren, want e.e.a. was niet veilig meer bij het protestantse stadsbestuur.
Pastoor Willem Heerbeeck van Best verwierf op aanvraag dit kootje, het enige dat vrij zeker nog over is van Odulpus’ lichaam.

Ook Oirschot zou een relikwie bezitten, maar gegevens daarover blijven heel vaag; achterop een brief met een aanvrage staat aangetekend dat zo’n relikwie verzonden is, maar waar dat nu is, is mij onbekend.

< Terug naar Acta Sanctorum

De jonge Odulphus krijgt op school van een engel een gouden appel uitgereikt. In de oude literatuur is dit verhaal nergens terug te vinden. het duikt midden-XIXe eeuw ineens op in de notulen van de gemeenteraad van Best.

< Terug naar Acta Sanctorum

Een echt goede gelijkenis van Karel de grote zullen we hiermee wel niet hebben. Twee belangrijke gegevens over hem wel:
a) hij poneerde zich serieus als opvolger van de vroegere Romeinse Keizers (zie de bladerkrans en de titel IMP AUG oftewel Imperator Augustus en
b) hij nam de christelijke religie heel ernstig, want op de ommezijde ziet men het randschrift “Christiana Religio”

Odulphus zal dus goedkeuring en actieve medewerking van overheidswege hebben gehad bij zijn strevingen.

< Terug naar Acta Sanctorum

Bisschop Frederik. De twee dolken in zijn borst zijn daar geplant door twee sluipmoordenaars, die waren ingehuurd (zo gaat het verhaal) door de partner van Keizer Lodewijk de Vrome, omdat Frederik weigerde haar als zijn wettige echtgenote te erkennen; dat kostte hem het leven en hij was dus een martelaar. Prent naar een schilderij van Abraham Bloemaert.

< Terug naar Acta Sanctorum

Het verhaal van de oproep door de Engel des Heren

< Terug naar Acta Sanctorum

Dit raam (parochiekerk St. Odulphus te Best, 2007, zie elders voor meer gegevens) verwijst naar Odulphus’ Utrechtse jaren, en wel zijn oude dag: biddend en lezend in het klooster. op de achtrgrond de St. Salvatorkerk, gemaakt aan de hand van een oude tekening daarvan. Bovenin het bisschoppelijk wapen van Utrecht. Brabants bonte vloer!

< Terug naar Acta Sanctorum

Ergens rond 1920 gaf de Parochie van Bakhuizen in Friesland aan J. Ydema opdracht tot het aanbrengen van muurschilderingen in de hun parochiekerk met Odulphus als thema.
Globale betekenis van beide schilderingen: eerst zucht en beeft Friesland onder de ketterijen dan verrijst er een kerk en bloeien de bloempjes, groeien de kindertjes in veiligheid op. De kerk is een duidelijk conterfeitsel van de Bakhuizer parochiekerk.

 

 

 

 

Al is het niet de bedoeling alle Odulphuskerken ter wereld af te beelden, mag deze, die trots midden in Best zijn muren verheft, niet ontbreken. Gebouwd 1880-1882 door architect K. Weber.
Enkele van de andere illustraties zijn daar te vinden: ramen en Odulphusaltaar.

< Terug naar Acta Sanctorum

Oud stadszegel van Staveren. Dat dit iets met Odulphus te maken heeft, maak ik op uit het volgende: het nachtelijk uur, de duidelijk clericale figuren die op het schip staan, de hand (Gods?) in de lucht; zou het kunnen gaan om de komst van Odulphus naar Friesland?
Tekst: SIGILLUM:BVRGEINSIUM:DE:STAURIA, oftewel Zegel van de burgers van Staveren.
Het scheepje is een oud type handelsvaarder uit de 9-10e eeuw, het zegel zelf is van later datum (1369). Er zijn er zelfs die menen hierin een regelrecht bewijs te mogen zien van het scandaleuze verhaal over Fredericus en de (zijn?) zuster. Zo ver wil ik niet gaan: het is hier duidelijk nacht, en Odulphus zou volgens dat verhaal pas ’s morgens naar Utrecht moeten zijn gevaren, of het moest een heel vroege Pasen zijn geweest; bovendien zou de kunstenaar niet hebben nagelaten Odulphus een kelk in handen te geven, als hij het verhaal ondubbelzinnig wilde aanstippen.

< Terug naar Acta Sanctorum

Odulphus’ afscheid van Friesland: schip zeilree. Op de achtergrond, steen glipt de diepte in, kerkje van Staveren, bovenin Friese vlag.

In 2005 nam de Odulphusparochie in Best het besluit om nieuwe gebrandschilderde ramen te plaatsen met als thema: Odulphus. L. v.d. Sangen maakte ontwerptekeningen en Joëlle d’Alsac, uit Lanaken in België ze uit (2007).

< Terug naar Acta Sanctorum

Van de in 2007 geplaatste ramen in de Bestse parochiekerk, een rosette met verwijzing naar de brand in zijn cel en daarop volgend wonder.

Hoog in de gevel van de Pieterskerk te Oirschot staat in een nis nog een ander beeld van de Heilige.

Enige beschadiging heeft hem enkele vingers van zijn rechterhand gekost en ook de befaamde stok is niet waar hij wezen moest; het schrijfplankje en de kruk van de stok zitten er nog wel.

Beeldhouwer mij onbekend.

< Terug naar Acta Sanctorum

Onderdeel van het raam in de St.-Jozefskerk te Tilburg. Ik heb gedacht het volgende te kunnen lezen:
r. 2 misschien iets met “Stau(ron??)
r. 3 “hospitalis” (=gastvrij)
r. 4 “hortament” (=aansporing)
r.5  “um poenitu (=berouw)
r.6 “do”

Mij dunkt dat deze woorden terug te voeren zijn op de biografie met enkele vermeldingen van de kloosterlijke deugden en zijn predicatie in Friesland. Helemaal dus niet wat er volgens het verhaal zou moeten staan.
Let op de kleur van de stok: groen – zo door de brand gekomen.

< Terug naar Acta Sanctorum

Ook de Odulphuskerk van Borgloon in België heeft enkele ramen met Odulphus als onderwerp. Bovenin het sterfbed, onderin het wonder van de uitgebrande cel.
Wie het heeft uitgevoerd staat duidelijk te lezen, wanneer het is uitgevoerd heb ik niet achterhaald.

Een van de vier taferelen die zijn aangebracht op het Odulphusaltaar in de Pieterskerk te Oirschot: Odulphus sterft te midden van zijn medebroeders in het Utrechtse Sint-Martinusklooster.

Foto Frans van Limpt.

In de grote St. Pieterskerk te Oirschot staat natuurlijk ook een Odulphusaltaar.
De afzonderlijke taferelen ter plaatse waar ze ”actueel” zijn.

Werk: Atelier Van der Geld, Den Bosch, foto: Frans van Limpt

< Terug naar Acta Sanctorum